Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Жінка та війна: формули виживання

Жінка та війна: формули виживання

Журнал "Медико-соціальні проблеми родини" 1 (том 19) 2014

Повернутися до номеру

Експресія субпопуляцій натуральних кілерних клітин у периферичній крові в жінок із вдалими та невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій

Автори: Саєнко А.І., Носенко О.М. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Рубрики: Акушерство та гінекологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Мета — вивчення експресії субпопуляцій натуральних кілерних клітин (NK-клітини) у периферичній крові в жінок із вдалими та невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).
Матеріал та методи. У дослідження були включені 120 пацієнток, які перенесли лікування безплідності у програмах ДРТ. 80 жінок, у яких після ДРТ не настала вагітність, становили групу Н, а 60 жінок із настанням вагітності після ДРТ — групу В. Периферичну кров збирали в пробірки з гепарином і аналізували методом проточної флуорометрії для виявлення експресії CD56, CD16, CD69 і CD94.
Результати. Для жінок, які мали успішну триваючу вагітність, середнє значення абсолютної кількості CD56dimCD16+D69+ NK-клітин було 0,58 ± 0,12 × 106/л. Для тих жінок, які не змогли досягти вагітності, середнє значення абсолютного числа CD56dimCD16+D69+ NK-клітин 0,58 ± 0,12 × 106/л було вищим у 2,79 раза (p < 0,01). Абсолютна кількість CD94 і CD16 експресії CD56dim NK-клітинами і CD56bright-NK-клітинами не мала суттєвої різниці між жінками з успішними і невдалими спробами ДРТ. У групі жінок, у яких рівень CD69 > 1,0 × 106/л, частота імплантації була нижча за таку у групі жінок з рівнем CD69 ≤ 1,0 × 106/л у 3,38 раза (p < 0,01), частота настання вагітності — у 3,42 (p < 0,01), коефіцієнт народжуваності — у 7,20 (p < 0,01), а відсоток викиднів був вищий у 5,90 раза (p < 0,05).
Висновки. Підвищений рівень CD56dimCD16+CD69+ NK-клітин периферичної крові пов’язаний зі зниженою частотою імплантації ембріонів, збереження вагітності і живонародження в циклах ДРТ. Жінки з підвищеним рівнем CD56dimCD16+CD69+ NK-клітин, які досягають вагітності після ДРТ, мають значно вищий відсоток викиднів.

Цель — изучение экспрессии субпопуляций натуральных киллерных клеток (NK-клетки) в периферической крови у женщин с удачными и неудачными попытками вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
Материал и методы. В исследование были набраны 120 пациенток, перенесших лечение бесплодия в программах ВРТ. 80 женщин, у которых после ВРТ не наступила беременность, составили группу Н, а 60 женщин с наступлением беременности после ВРТ составили группу В. Периферическую кровь собирали в пробирки с гепарином и анализировали методом проточной флуорометрии для выявления экспрессии CD56, CD16, CD69 и CD94 .
Результаты. Для женщин с успешно продолжающейся беременностью среднее значение абсолютного количества CD56dimCD16+D69+ NK-клеток было 0,58 ± 0,12 × 106/л. Для тех женщин, которые не смогли достичь беременности, среднее значение абсолютного числа CD56dimCD16+D69+ NK-клеток 0,58 ± 0,12 × 106/л) было выше в 2,79 раза (p < 0,01). Абсолютное количество CD94 и CD16 экспрессии CD56dim NK-клетками и CD56bright NK-клетками не имело существенных различий между женщинами с успешными и неудачными попытками ВРТ. В группе женщин, у которых уровень CD69 > 1,0 × 106/л, частота имплантации была ниже таковой в группе женщин с уровнем CD69 ≤ 1,0 × 106/л в 3,38 раза (p < 0,01), частота наступления беременности — в 3,42 (p < 0,01) и коэффициент рождаемости — в 7,20 (p < 0,01), а процент выкидышей был выше в 5,90 раза (p < 0,05).
Выводы. Повышенный уровень CD56dimCD16+CD69+ NK-клеток периферической крови связан с пониженной частотой имплантации эмбрионов, сохранения беременности и живорождения в циклах ВРТ. Женщины с повышенным уровнем CD56dimCD16+CD69+ NK-клеток, которые достигают беременности после ВРТ, имеют значительно более высокий процент выкидышей.

Objective — to study the expression of subpopulations of natural killer cells (NK-cells) in the peripheral blood of women with successful and unsuccessful attempts to assisted reproductive technology (ART).
Material and Methods. The study enrolled 120 patients who were treated for infertility in ART programs. 80 women who didn’t become pregnant after ART, were in the group H, and 60 women who became pregnant after ART were in the group B. Peripheral blood was collected in heparinized tubes and analyzed by flow fluorometry to detect the expression of CD56, CD16, CD69 and CD94.
Results. For women who have had a successful ongoing pregnancy, the mean absolute number of CD56dimCD16+D69+ NK-cells was (0.58 ± 0.12) × 106/L. For those women who didnt’ become pregnant, the mean value of the absolute number of CD56dimCD16+D69+ NK-cells ((0.58 ± 0.12) × 106/L) was 2.79 times higher (p < 0.01). The absolute amount of CD94 and CD16 expression by CD56dim NK-cells and CD56bright NK-cells had no significant differences between women with successful and unsuccessful attempts to ART. In the group of women whose CD69 level was >1.0 × 106/L, occurrence of implantation was 3.38 times (p < 0.01) lower than in women with CD69 levels of ≤ 1.0 × 106/L, the frequency of pregnancy — 3.42 times (p < 0.01) and birthrate — 7.20 lower (p < 0.01), and the percentage of miscarriages was 5.90 times higher (p < 0.05).
Conclusions. Elevated level of CD56dimCD16+CD69+ NK-cells in peripheral blood is associated with a reduced frequency of embryo implantation, maintenance of pregnancy and live birth in ART cycles. Women with elevated level of CD56dimCD16+CD69+
NK-cells who became pregnant after ART, have a significantly higher rate of miscarriages.


Ключові слова

безплідність, допоміжні репродуктивні технології, натуральні кілерні клітини, CD56, CD16, CD69, CD94.

бесплодие, вспомогательные репродуктивные технологии, натуральные киллерные клетки, CD56, CD16, CD69, CD94.

infertility, assisted reproductive technologies, natural killer cells, CD56, CD16, CD69, CD94.

Статья опубликована на с. 41-46

Натуральні кілерні клітини (NK) є найбільш поширеними імунними клітинами [1], які інфільтрують ендометрій під час імплантації [2]. Це перша лінія клітинного механізму імунного захисту, що має тісні контакти з зародком або плацентою. NK-клітини становлять ~15 % усіх лімфоцитів і визначаються фенотипово шляхом експресії CD56 і відсутністю експресії CD3 на клітинній поверхні [3].

Кількість і фенотип NK-клітин у периферичній крові і в ендометрії відрізняються. Число NK-клітин становить ~20 % від числа лімфоцитів в проліферативному ендометрії, збільшується до ~50 % в секреторну фазу і до 70–80 % у децидуальній оболонці на ранніх термінах вагітності [4, 5]. Вони відіграють важливу роль в імплантації, ангіогенезі та підтримці вагітності [6].

Більшість (~90 %) людських NK-клітин мають низьку щільність експресії CD56 (CD56dim) і експресують високі рівні Fcγ рецепторів IIIa (FcγRIIIa; CD16+), при цьому ~10 % від NK-клітин CD56brightCD16dim або CD56brightCD16 [7, 8]. CD16 (також класифікуються як FcγRIIIa) є одними з рецепторів із низькою спорідненістю до Fc-ділянки IgG. FcγRIIIa є інтегральним мембранним білком, що експресується на NK-клітинах, на популяції Т-лімфоцитів, на субпопуляції моноцитів і макрофагів [9]. CD94 є інгібуючим маркером функції NK-клітин. Він є частиною сімейства кілерних інгібуючих рецепторів (KIR), що є підгрупою суперсімейства типу C-лектинів [10]. Цитотоксичність NK-клітин може бути заблокована інгібуючим рецептором CD94 [11]. Дисбаланс експресії NK-клітин CD69 і CD94 може призвести до безплідності невідомої етіології або повторного викидня [12, 13].

A.E. Beer et al. і A. Fukui et al. [14, 15] встановили, що підвищений відсоток NK-клітин і збільшення їх цитотоксичності в периферичній крові пов’язано з повторюваними невдалими циклами ДРТ. A. Fukui et al. (2009) [16] дослідили натуральні рецептори цитотоксичності (NCR) (NKp46, NKp44, NKp30) і експресію цитокінів (TNF-alpha, IFN-gamma, IL-4, IL-10) у жінок із періодичними втратами вагітності і невдачами імплантації при ДРТ і виявили їх аномальне співвідношення в цих когортах жінок. N. Karami et al. (2012) [6] вивчали рівень цитотоксичності NK-клітин шляхом аналізу активності лактатдегідрогенази. Відсоток CD56 (dim) клітин і рівень периферичної цитотоксичності NK-клітин крові у жінок із невдалими спробами ЕКЗ був значно вищий порівняно з фертильними жінками й успішними групами контролю з ЕКЗ (р < 0,001). Результати цього дослідження підтвердили те, що збільшення частки CD56 (dim) клітин і NK-цитотоксичності в периферичній крові можуть бути важливими факторами, що сприяють невдачам ЕКЗ.

Виявлена підвищена експресія CD69 на NK-клітинах при звичному невиношуванні вагітності та безплідності невідомої етіології [12]. CD69 належить до суперсімейства C-лектинів і є типом II інтегрального мембранного білка, що складається з дисульфід-зшитого гомодимеру з двома фосфорильованими ланцюгами [17]. Ця функціональна тригерна молекула на активованих NK-клітинах є одним із найбільш ранніх експресованих маркерів активації клітинної поверхні [18]. Вона здатна індукувати цитотоксичність та стимулювати продукцію цитокінів [19]. Крім того, медійована NK-клітинна цитотоксичність також опосередковує інші клітинні функції, такі як проліферація, продукція фактора некрозу пухлини α (TNF-α) та експресію інших антигенів активації [20, 21]. Дослідження останніх років підтвердили, що безплідні жінки, які проходять лікування методом ДРТ, також мають більш високий відсоток випадків підвищеної експресії CD69 на NK-клітинах порівняно з повторнородящими та фертильними жінками [12, 22–24]. Не було виявлено жодної кореляції між будь-якими параметрами NK-клітин із тривалістю безпліддя або числом циклів перенесення ембріонів.

У той же час дослідження T. Baczkowski, R. Kurzawa (2007) [25] показало, що тестування периферійних NK-клітин крові та інших лімфоцитів має обмежену цінність як прогностичного фактора лікування хворих методом ДРТ (ICSI). Антиген ранньої лімфоцитарної активації CD69, за їх даними, не має жодної прогностичної цінності в прогнозуванні результатів ДРТ. У їх роботі жінки були розподілені на три групи: 1) фертильний контроль (n = 18); 2) безплідні жінки, у яких настала вагітність після ДРТ (n = 32); 3) безплідні жінки, яким не вдалося досягти вагітності після ДРТ (n = 26). Наступні типи лейкоцитів були проаналізовані за допомогою триколірної проточної цитометрії при виявленні конкретних CD-антигенів: Т-лімфоцити (CD3+), В (CD19+ і CD5+CD19+), T- і B- (CD5+), NK-клітини (CD56+CD16, CD56–CD16+, CD56+CD16+, CD56brightCD16, CD56dimCD16+). Крім того, антиген ранньої активації CD69 оцінювали на Т-, В- і NK-клітинах. Відсоток від загальної кількості NK-клітин (CD56+CD16+, CD56+CD16, CD56 і CD16/+), за даними авторів, не відрізнявся між вагітними і невагітними жінками і був нижчий порівняно з контрольною групою. Фракції CD56–CD16+ клітин були вище у вагітних проти невагітних жінок. Відсоток CD56brightCD16-кілерів був вищий у контрольній групі порівняно з обома групами з ДРТ. Інші фракції субпопуляції лімфоцитів, у тому числі активованих клітин (із CD69), не відрізнялися між аналізованими групами. Всього відсоток CD56–CD16+ клітин був вищий у вагітних проти невагітних жінок, і CD56brightCD16-клітин було більше в контрольній групі порівняно з жінками з невдалими спробами ДРТ.

З огляду на суперечливі дані літератури метою нашого дослідження стало вивчення експресії субпопуляцій натуральних кілерних клітин у периферичній крові в жінок із вдалими та невдалими спробами допоміжних репродуктивних технологій.

Матеріал та методи

У дослідження були включені 120 пацієнток, які перенесли лікування безплідності в програмах ДРТ. 80 жінок, у яких після ДРТ не настала вагітність, становили групу Н, а 60 жінок із настанням вагітності після ДРТ — групу В. Дизайн дослідження був схвалений етичним комітетом ДонНМУ ім. М. Горького. Критеріями виключення були: жінки з відомою імунологічною недостатністю (наявністю антифосфоліпідних антитіл, вовчакового антикоагулянта, антикардіоліпінових антитіл), наявністю маткових аномалій (міома, поліпи, маткова перегородка), наявністю менше двох ембріонів, доступних для переносу, або товщиною ендометрія < 8 мм до переносу ембріонів. Всі ультразвукові дослідження проводили трансвагінально. Зразки крові отримували в день збору овоцитів до проведення процедури. Інформована згода було надана всіма пацієнтками.

Пригнічення гіпофіза було досягнуто агоністами гонадотропін-рилізинг-гормонів. Стимуляція яєчників проводилася рекомбінантним ФСГ. Коли фолікули досягали передовуляторного розміру (18–22 мм), вводили 10 000 МО хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ). Овоцити аспірували з використанням трансвагінального ультразвукового контролю через 34–36 год після введення ХГЛ. Два ембріони були відібрані для переносу. Перенесення ембріонів проводили на 2-й або 3-й день, використовуючи м’який катетер (Wallace) під трансабдомінальним ультразвуковим контролем. Для лютеїнової підтримки використовували мікронізований прогестерон по 200 мг тричі на день, розпочинали за 1 день до перенесення ембріонів і продовжували до позитивного тесту на вагітність, який проводили через 2 тижні після перенесення ембріонів.

Концентрацію ФСГ, естрадіолу в сироватці крові вимірювали на автоматичному аналізаторі Cobas-e411 (Roche Diagnostic, Швейцарія) за допомогою наборів «Вектор-Бест» (Росія).

Периферичну кров збирали в пробірки з гепарином і аналізували методом проточної флуорометрії для виявлення експресії CD56, CD16, CD69 і CD94.

Статистична обробка отриманих даних проводилася за допомогою програми Excel.

Результати та їх обговорення

У табл. 1 наведені клінічна характеристика та показники протоколів ДРТ досліджуваних пацієнток: середній вік, причини безплідності, тривалість безплідності, базальний рівень ФСГ, середня кількість попередніх спроб ДРТ, кількість попередніх викиднів і результати стимуляції яєчників у групах вагітних і невагітних. Не було виявлено жодних істотних відмінностей між двома групами стосовно будь-якого з параметрів.

Аналіз субпопуляцій NK-клітин периферичної крові показав, що для жінок, які мали успішну триваючу вагітність, середнє значення абсолютної кількості CD56dimCD16+D69+ NK-клітин було 0,58 ± 0,12 × 106/л. Для тих жінок, які не змогли досягти вагітності, середнє значення абсолютного числа CD56dimCD16+D69+ NK-клітин 0,58 ± 0,12 × 106/л було вище в 2,79 раза (p < 0,01). Абсолютна кількість CD94 і CD16 експресії CD56dim NK-клітинами і CD56bright NK-клітинами не мала суттєвої різниці між жінками з успішними і невдалими спробами ДРТ (табл. 2).

У роботі [24] було показано, що рівень CD56dimCD16+CD69+ NK=клітин 1,0 × 106/л є прогностично значимим для результату лікування (частота настання вагітності) і результату вагітності (коефіцієнт народжуваності).

Для перевірки цих даних обстежених досліджуваних жінок поділили на групу І (n = 79), які мали кількість CD69+ NK-клітин < 1,0 × 106/л, на групу ІІ (n = 61), де жінки мали число CD69+ > 1,0 × 106/л. У табл. 3 показано, що не спостерігалося жодних істотних відмінностей між групою І і групою ІІ щодо віку, причин і тривалості безпліддя і базального рівня ФСГ. Середнє число попередніх невдалих спроб ДРТ і середнє число попередніх викиднів було вищим у 2,13 (p < 0,01) і в 2,28 (p < 0,01) раза в групі ІІ порівняно з групою І. Не було жодного істотного розходження між двома групами щодо кількості використаного гонадотропіну для стимуляції, рівня естрадіолу в день введення ХГЛ, кількості зібраних овоцитів, частоти запліднення, кількості отриманих ембріонів для переносу. У групі ІІ частота імплантації була нижчою за таку у групі І в 3,38 раза (p < 0,01), частота настання вагітності — у 3,42 (p < 0,01) і коефіцієнт народжуваності — у 7,20 (p < 0,01), а відсоток викиднів був вищий порівняно з групою І у 5,90 раза (p < 0,05).

CD69 є одним із найбільш ранніх конкретних маркерів активації, які експресуються під час активації великих гранульованих лімфоцитів. Активовані CD69+ NK-клітини випускають цитокіни, які ще більше активізують інші NK-клітини і клітинну імунну систему, здатні лізирувати трофобласт. Наші результати показали, що жінки, які не змогли досягти вагітності після ДРТ, мають значно вищий рівень активованих CD56dimCD16+CD69+ NK-клітин у периферичній крові. Механізм імплантації й точної ролі NK-клітин в імплантації все ще до кінця не вивчений, але можна припустити, що надлишок активованих CD69+ NK-клітин може відігравати негативну роль в успішній імплантації.

При оцінці CD56brightCD69+-клітин, субпопуляції NK-клітин, яка фенотипово схожа на маткові кілери, виявлено, що рівень периферичних CD56brightCD69+ NK-клітин вірогідно не відрізнявся між групами вагітних і невагітних. Не виявлено жодного зв’язку між абсолютним числом CD56dimCD16+CD94+ NK-клітин і CD56brightCD94+ NK-клітин з підсумками ДРТ.

Результати показують, що для жінок із рівнем CD56dimCD16+D69+ NK-клітин > 1,0 × 106/л частота імплантації та настання вагітності була значно нижчою й відсоток викиднів був значно вищим порівняно з жінками з CD56dimCD16+D69+ NK-клітин нижче цього рівня. Підвищені периферичні активовані NK-клітини можуть відіграти шкідливу роль у результатах лікування методом ДРТ. Дані також показують, що жінки з підвищеним числом у периферичній крові CD56dimCD16+D69+ NK-клітин мали значно більшу кількість попередніх викиднів і попередніх невдалих спроб ДРТ, незважаючи на те, що не було жодних статистично значущих клінічних відмінностей між групами вагітних і невагітних.

Висновки

Підвищений рівень CD56dimCD16+CD69+ NK-клітин периферичної крові пов’язаний зі зниженою частотою імплантації ембріонів, збереження вагітності і живонародження в циклах ДРТ. Жінки з підвищеним рівнем CD56dimCD16+CD69+ NK-клітин, які досягають вагітності після ДРТ, мають значно вищий відсоток викиднів.


Список літератури

1. Maghazachi A.A. Role of chemokines in the biology of natural killer cells / A.A.Maghazachi // Curr. Top Microbiol. Immunol. — 2010. — Vol. 341. — P. 37–58. doi: 10.1007/82_2010_20.

2. Moffett-King A.M. Natural killer cells and pregnancy / Moffett-King A.M. // Nat. Rev. Immunol. — 2002. — Vol. 2. — P. 656–663.

3. Robertson M.J, Biology and clinical relevance of human natural killer cells / Robertson M.J., Ritz J. // Blood. — 1990. — Vol. 76. — P. 2421–2438.

4. Functions of human decidual NK cells / [King A., Jokhi P.P., Burrows T.D. et al.] // Am. J. Reprod. Immunol. — 1996. — Vol. 35. — P. 258–260.

5. CD56bright natural killer (NK) cells: an important NK cell subset / [Poli A., Michel T., Thérésine M. et al.] // Zimmer J. — 2009. — Vol. 126, № 4. — P. 458–65. doi: 10.1111/j.1365-2567.2008.03027.x.

6. Reprod Immunol. Enhancement of peripheral blood CD56(dim) cell and NK cell cytotoxicity in women with recurrent spontaneous abortion or in vitro fertilization failure / [Karami N., Boroujerdnia M.G., Nikbakht R., Khodadadi A.J.]. — 2012. — Vol. 95, № 1–2. — P. 87–92. doi: 10.1016/j.jri.2012.06.005.

7. Cooper M.A. The biology of human natural killer-cell subsets / Cooper M.A., Fehniger T.A., Caligiuri M.A. Trends Immunol. 2001. — Vol. 22. — P. 633–640.

8. The balance between cytotoxic NK cells and regulatory NK cells in human pregnancy / [Saito S., Nakashima A., Myojo-Higuma S., Shiozaki A.] // J. Reprod. Immunol. — 2008. — Vol. 77. — P. 14–22.

9. Ravetch J.V. Alternative membrane forms of FcγRIII (CD16) on human natural killer cells and neutrophils cell type-specific expression of two genes that differ in single nucleotide substitutions / Ravetch J.V., Perussia B.V. // J. Exp. Med. — 1989. — Vol. 170. — P. 481–497.

10. Structure and function of the CD94 C-type lectin receptor complex involved in recognition of HLA class I molecules / [Lopez-Botet M., Perez-Villar J.J., Carretero M. et al.] // Immunol. Rev. — 1997. — Vol. 155. — P. 165–174.

11. CD69 is a stimulatory receptor for natural killer cell and its cytotoxic effect is blocked by CD94 inhibitory receptor / [Borrego F., Robertson M.J., Ritz J. et al.] // Immunology. — 1999. — Vol. 97. — P. 159–165.

12. Status of peripheral blood natural killer cells in women with recurrent spontaneous abortions and infertility of unknown aetiology / [Ntrivalas E.I., Kwak-Kim J.Y.H., Gilman-Sachs A. et al.] // Hum. Reprod. — 2001. — Vol. 16. — P. 855–861.

13. Coulam C. Correlation of NK cell activation and inhibition markers with NK cytotoxicity among women experiencing immunological implantation failure after in vitro fertilization and embryo transfer / Coulam C., Roussev R. // J. Assist. Reprod. Genet. — 2003. — Vol. 20. — P. 58–62.

14. Immunophenotypic profiles of peripheral blood lymphocytes in women with recurrent pregnancy losses and infertile women with multiple failed in vitro fertilisation cycles / Beer A.E., Kwak J.Y.H., Ruiz J.E. // Am. J. Reprod. Immunol. — 1996. — Vol. 35. — P. 376–382.

15. Natural killer cell subpopulations and cytotoxicity for infertile patients undergoing in vitro fertilisation / [Fukui A., Fujii S., Yamaguchi E. et al.] // Am. J. Reprod. Immunol. — 1996. — Vol. 41. — P. 413–422.

16. Correlation between natural cytotoxicity receptors and intracellular cytokine expression of peripheral blood NK cells in women with recurrent pregnancy losses and implantation failures / [Fukui A., Ntrivalas E., Fukuhara R. et al.] // Am. J. Reprod. Immunol. — 2009. — Vol. 62, № 6. — P. 371–80. doi: 10.1111/j.1600-0897.2009.00750.x.

17. Ziegler S.F. Molecular characterisation of the early activation antigen CD69: a type II membrane glycoprotein related to a family of natural killer cell activation antigens / Ziegler S.F., Ramsdell F., Hjerrild K.A. // Eur. J. Immunol. — 1993. — Vol. 23. — P. 1643.

18. Yokoyama W.M. Natural Killer Cells / Yokoyama WM. // In Paul WE (ed) Fundamental Immunology, 4th edn. — New York: Lippincott-Raven, 1999. — P. 575–603.

19. CD69-triggered ERK activation and functions are negatively regulated by CD94/NKG2-A inhibitory receptor [Zingoni A., Palmieri G., Morrone S. et al.] // Eur. J. Immunol. — 2000. — Vol. 30. — P. 644–651.

20. CD69 is a stimulatory receptor for natural killer cell and its cytotoxic effect is blocked by CD94 inhibitory receptor / [Borrego F., Robertson M.J., Ritz J. et al.] // Immunology. — 1999. — Vol. 97. — P. 159–165.

21. Src-dependent Sky activation controls CD69-mediated signaling and function on human NK cells / [Pisegna S., Zingoni A., Pirozzi G. et al.] // J. Immunol. — 2002. — Vol. 169, № 1. — P. 68–74.

22. Coulam C., Roussev R. Correlation of NK cell activation and inhibition markers with NK cytotoxicity among women experiencing immunological implantation failure after in vitro fertilization and embryo transfer / Coulam C., Roussev R. // J. Assist. Reprod. Genet. — 2003. — Vol. 20. — P. 58–62.

23. Detailed analysis of peripheral blood natural killer cells in women with repeated IVF failure / [Sacks G., Yang Y., Gowen E. et al.] // Am. J. Reprod. Immunol. — 2012. — Vol. 67, № 5. — P. 434–42. doi: 10.1111/j.1600-0897.2012.01105.x.

24. An increase in the absolute count of CD56dimCD16+CD69+ NK cells in the peripheral blood is associated with a poorer IVF treatment and pregnancy outcome / [Thum M.Y., Bhaskaran S., Abdalla H.I. et al.] // Hum. Reprod. — 2004. — Vol. 19, № 10. — Vol. 2395–400.

25. Baczkowski T.1. Immunophenotypic profiles of peripheral blood lymphocytes on the day of embryo transfer in women undergoing in vitro fertilization / Baczkowski T.1., Kurzawa R. // Folia Histochem Cytobiol. 2007. — Vol. 45, Suppl 1. — Vol. 73–77.


Повернутися до номеру