Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Тези одинадцятого Британсько-українського симпозіуму (БУС-11) «Інноваційні технології та методики в анестезіології та ІТ» (17–20 квітня 2019 року, м. Київ)

Comparison of continuous fentanyl infusion analgesia with bilateral erector spinae plane block for perioperative pain management in thoracic surgery in pediatric patients

Ultrasound guided bilateral erector spinae plane block for acute post-surgical pain in patients after thoracic trauma

Caudal analgesia after ventral hernioplastic: technical difficulties and side effects

Water and electrolytes disbalance in patients with acute stroke and concomitant diabetes

X-linked myotubular myopathy and dilated cardiomyopathy as the cause of respiratory failure in a ventilated child in the ICU (case report)

Sevoflurane consumption over the low-flow or minimal-flow anesthesia during thyroid surgery in thyrotoxicosis patients

Anterior rectus sheath blocks in children with abdominal wall pain due to anterior cutaneous nerve entrapment syndrome after laparoscopic surgery: a prospective case series of 15 children

Анализ психоэмоционального состояния и выраженности астенического синдрома у детей с острыми лейкозами на фоне химиотерапии в зависимости от методов обезболивания

Досвід застосування блока сідничного нерва у поранених

Практичний досвід застосування озонотерапії в роботі відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації

Результати проведення нейропротекторної терапії у хворих на гострий ішемічний інсульт

Антимікробна активність локальних анальгетиків проти збудників ранової інфекції, пов’язаної з наданням медичної допомоги

Динаміка структури невідкладних станів військовослужбовців

Невідкладні стани військовослужбовців Збройних сил України в сучасних умовах

Моніторинг глибини анестезії Sedline при проведенні лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів похилого та старечого віку

Вплив пероральних регідратаційних розчинів на відновлення перистальтики у післяопераційних пацієнтів

Магнезіальна терапія у складі комплексу інтенсивної терапії в постраждалих із тяжкою черепно-мозковою травмою

Випадок успішного лікування постраждалого з тяжкою черепно-мозковою травмою з початковим негативним прогнозом для виживання

Анестезіологічне та трансфузійне забезпечення гемігепатектомії у дитини грудного віку (випадок із клінічної практики)

Пневмоперитонеальна брахіалгія при лапароскопії під спінальною анестезією: чи впливає позиціонування пацієнта на розвиток синдрому?

Окремі показники роботи спеціалізованих токсикологічних відділень у 2018 році

Постопераційна інсомнія: погляд анестезіолога і пацієнта

Продовжена епідуральна блокада в комплексному лікуванні панкреатиту

Етіологія і патогенез порушень водно-електролітного обміну: в центрі уваги — тубулопатії (демонстрація рідкісного клінічного спостереження набутого синдрому Барттера)

Лікувально-діагностичне значення інтратекального застосування дексаметазону при ураженнях центральної нервової системи

Менеджмент пацієнток з HELLP-синдромом

Причини післяопераційного стридору у тиреоїдній хірургії

Базові принципи ультразвук-асистованого вибору стратегії цілеорієнтованої інфузійної терапії

Вплив рівня передопераційної тривожності на ступінь вираженості постнаркозної когнітивної дисфункції

Ключові питання періопераційної безпеки пацієнтів з ожирінням

Safety II — інновація сучасної анестезіології та інтенсивної терапії

Чи зменшує біль після операції зрошення рани лідокаїном?

Стан проблеми адекватної седації у хворих із психічними й поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

Erector spinae plane block для післяопераційної аналгезії після кесарева розтину: серія клінічних випадків

Небулайзерна профілактика вентилятор-асоційованих пневмоній

Інтенсивна терапія критичної внутрішньочерепної гіпертензії при інфекціях центральної нервової системи у дітей. Фокус на перфузії та оксигенації

Вибір методу анестезії при вишкрібанні порожнини матки на основі часових характеристик післяопераційного відновлення свідомості

Внутрішньовенна інфузія пропофолу за цільовою концентрацією при анестезіологічному забезпеченні ургентних лапароскопічних холецистектомій

Влияние методов периоперационного обезболивания на активность Т-лимфоцитов при хирургическом лечении колоректального рака

Аналіз змін центральної гемодинаміки у дітей раннього віку з позалікарняними пневмоніями ускладненого перебігу

Patient Blood Management при placenta percreta

QL-блок як ефективний компонент післяопераційної аналгезії в акушерстві

Blood patch як метод вибору лікування постпункційного головного болю

Современные принципы обезболивания родов

ERAS-протокол в акушерстві

Два метода ведения периоперационного периода при лапароскопических операциях на придатках матки

Використання мультимодальної малоопіоїдної анестезії при оперативних втручаннях у кардіохірургії

Корекція когнітивної дисфункції у хворих після оториноларингологічних оперативних втручань, виконаних в умовах загальної анестезії з керованою гіпотензією

Оцінка ефективності використання парацетамолу в періопераційному знеболюванні під час лапароскопічних операцій у дорослих

Показники активації запальної відповіді під час стентування коронарних артерій в умовах рутинної седації

Антибактеріальна терапія госпітальних пневмоній

Пацієнт-контрольована аналгезія в дитячій хірургії

Особливості методів знеболювання у геронтологічних хворих із політравмою з урахуванням етіологічної ролі синдрому системної запальної відповіді

Деякі аспекти інфузійної терапії в лікуванні опікового шоку

Провідникова анестезія при ушкодженнях верхніх і нижніх кінцівок як компонент знеболювання в ранньому післяопераційному періоді

Вибір режиму штучного кровообігу у пацієнтів похилого та старечого віку при аортокоронарному шунтуванні

Клинический случай применения морфина в качестве адъюванта у ребенка при операции на нижних конечностях

Случай из практики: анестезия у пациентки с дистрофической миотонией Россолимо — Штейнерта — Куршмана при операции кесарево сечение

Влияние различных видов трахеостомии на гемодинамику пациентов

Влияние дозы транексамовой кислоты на уровень кровопотери при эндопротезировании тазобедренного сустава

Способы профилактики опиоид-индуцированной тошноты и рвоты

Успішна імплементація протоколу ERABS у пацієнтів із морбідним ожирінням під час лапароскопічних баріатричних втручань

Оцінка анальгетичної ефективності блокади квадратного м’яза попереку (Qudratus Lumborum Block), виконаної під контролем ультразвуку в дітей після оперативних втручань на органах черевної порожнини

Сучасна тактика нутритивної підтримки при гострому панкреатиті

Комплекс протишокових заходів, ресусцитація у хворого з вогнепальним кульовим пораненням органів черевної порожнини

Показания к жидкостной реанимации: мнение специалистов (Европа, США, Украина)

Экстракорпоральная гемокоррекция по внепочечным показаниям в ОИТ

Методика оцінки болю за допомогою спірометрії

Особливості інфузійної детоксикаційної терапії у хворих із печінковою недостатністю

Нові європейські підходи до використання гіпербаричної оксигенації в інтенсивній терапії

Шляхи відновлення мікроциркуляторного русла при дофамін-залежній компенсації сепсис-індукованої гіпотензії

Реінфузія дренажної крові при ендопротезуванні кульшових суглобів

Мультимодальна анестезія при втручаннях у панкреатодуоденальній зоні

Можливості використання інтелектуальних режимів респіраторної підтримки під час інтенсивної терапії у дітей

Ефективність методів субарахноїдальної анестезії при травмах нижніх кінцівок

Комплексний підхід фармакотерапії больового синдрому у хворих з опіками

Ефективність премедикації НПЗП у лікуванні післяопераційного болю у хворих після мастектомій

Розвиток післяопераційних когнітивних розладів залежно від виду анестезіологічного забезпечення

Мікробіологічна структура у хворих із пораненнями черевної порожнини

Структура гражданской и боевой политравмы в стационаре III уровня

Методи покращення ефективності провідникової анестезії у травматологічних поранених і хворих

Оцінка ефективності спонукальної спірометрії у передопераційному періоді

Клінічне значення інфузійної терапії рестриктивного типу для відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після панкреатодуоденальної резекції

Вплив введення лідокаїну в корінь брижі на розвиток болю та відновлення пасажу після операції з приводу раку товстої кишки

Сучасна структура кримінальних отруєнь в місті Києві

Причини та структура гострих виробничих отруєнь хімічної етіології у місті Києві за даними госпітального аналізу

Особливості гострих отруєнь хімічної етіології у підлітків

Оцінка вмісту рідини у грудній клітці у постраждалих із забоєм легень на тлі політравми за допомогою визначення електричного грудного імпедансу

Порівняльне дослідження продуктивності серця у хірургічних хворих за допомогою електричної імпедансної реоплетизмографії з використанням різних частот зондуючого струму

Інформативність гемодинамічного моніторингу за допомогою найпоширеніших методик електричної імпедансної реоплетизмографії у пацієнтів з політравмою

Виявлення кардіогенного компонента в механізмі формування синдрому малого серцевого викиду

Визначення чутливості до застосування рідини за допомогою її малого болюсного введення до верхньої порожнистої вени під контролем перфузійного індексу

Динаміка маркерів ліпідного обміну у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла при політравмі

Анестезіологічний періопераційний менеджмент пацієнтів із раком підшлункової залози

Вплив комбінованої нейрометаболічної терапії на неврологічний і когнітивний статус у хворих у гострому періоді ішемічного інсульту

Сучасний погляд на оптимізацію системи аеромедичної евакуації поранених

Застосування місцевих анестетиків у складі анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії пацієнтів з гострою тонкокишковою непрохідністю

Можливості контрольованої гіпотензії при операціях на поперековому відділі хребта

Можливості сучасного анестезіологічного забезпечення онкологічних хворих із ризиком періопераційних серцево-судинних ускладнень

Протиішемічний ефект антигіпоксантів із групи похідних конденсованих інденотіазолів під час моделювання гострої ішемії міокарда

Дослідження сучасного стану проблеми оцінки порушень згортання крові й персоналізації їх лікування у пацієнтів із LVAD у ранньому післяопераційному періоді

Вплив препарату меглюміну натрію сукцинату на захист і швидкість відновлення когнітивних функцій під час періопераційного періоду у пацієнтів з ожирінням

Можливості ренопротекції при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу

Застосування нанотехнології для зберігання еритроцитів крові людини

Постсептический синдром

Современная концепция модуляции метаболического ответа при неотложных состояниях: использование интермедиатов цикла Кребса

Отруєння фосфорорганічними сполуками: покроковий підхід у діагностиці та лікуванні

Холодові ушкодження: рекомендації 2014 року штату Аляска (США)

Клінічний випадок успішного лікування токсичного гепатиту, обумовленого гострим отруєнням ненаркотичним анальгетиком парацетамолом

Основні причини розвитку постпункційного головного болю

Порівняння післяопераційної аналгезії пекторальною та грудною паравертебральною блокадою в онкохірургії молочної залози

Ефективність післяопераційного знеболювання при лапароскопічних холецистектоміях

Анестезіологічне забезпечення пацієнта з міастенією без використання міорелаксантів під час тимектомії (клінічний випадок)

Ефективність раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням у комплексі інтенсивної терапії пацієнтів із політравмою

Низькопоточна інгаляційна анестезія севораном в умовах ургентної лапароскопічної холецистектомії

ESP-блок як ключовий метод малоопіоїдної мультимодальної анестезії при операціях транспедикулярної стабілізації хребта

Проблемні питання лікування дітей з масивною резекцією кишечника

TAP-блок для післяопераційного знеболювання в ургентній абдомінальній хірургії

Режим інфузійної терапії і перебіг періопераційного періоду після розширених оперативних втручань у хворих із супутньою ІХС

Варианты диагностики сепсиса у обожженных пациентов

Захист легень під час штучного кровообігу у дітей з вродженими вадами серця

Акмеологічні технології проблемно-пошукового навчання під час практичних занять на очному циклі вищої медичної післядипломної освіти

Перебіг порушень фібринолітичної ланки системи згортання крові у пацієнтів з гострою ТЕЛА і проведеним системним тромболізисом

Дві новинки для акушерських анестезіологів

Оптимізація анестезіологічного забезпечення із застосуванням BIS-технології в амбулаторній стоматологічній практиці

Сучасні можливості інфузійної терапії при тяжких інфекційних захворюваннях

Принципы выбора препаратов для стартовой эмпирической противомикробной терапии тяжелой госпитальной хирургической инфекции и сепсиса

Дослідження змін церебрального кровообігу під впливом одноразового прийому амантадину сульфату в здорових добровольців

Дослідження змін церебрального кровообігу під впливом одноразового прийому холіну альфосцерату у здорових добровольців

Сприятливі результати проведення рідинної ресусцитації за допомогою гіпертонічного розчину на основі натрію лактату та сорбітолу з додаванням декстрану-40 у пацієнтів із тяжкою черепно-мозковою травмою

Dryving рressure як показник контролю механічної вентиляції

Актуальні питання профілактики сезонних грибних отруєнь

Гострий респіраторний дистрес-синдром: що нового у 2019 р.?

Тяжка позагоспітальна пневмонія: що нового у 2019 р.?

Анестезия при операциях в нижних отделах позвоночника: что выбрать

Дексаметазон як компонент спінальної анестезії при кесаревому розтині

Аспекты анестезиологического обеспечения в современной эстетической хирургии

Роль застосування гравітаційного плазмаферезу в комплексній інтенсивній терапії хворих на набрякову форму гострого панкреатиту

Альтерація фосфору при кардіогенному шоку, зумовленому STEMI

Сучасні методи застосування раннього ентерального харчування в комплексному лікуванні поранених і хворих

Особенности течения гнойно-септических осложнений у больных с тяжелыми ожогами

Особливості інтенсивної терапії у хворих із печінковою недостатністю

Застосування неінвазивної вентиляції в інтенсивній терапії дихальної недостатності

Постопераційний біль у геріатричній практиці

Кишково-мозкова вісь при гострій церебральній недостатності: акцент на метаболізмі цинку

Особливості виникнення когнітивних дисфункцій у хворих, які перенесли коронарне шунтування

Високопотокова трансназальна оксигенотерапія й неінвазивна вентиляція легень в анестезіології й інтенсивній терапії

Агрегатний стан крові у хворих з ішемічними інсультами при надходженні в стаціонар

BIS-моніторинг при контрольованій седації й оцінці ефективності нейропротекторної терапії в пацієнтів із гострими церебральними катастрофами

Оптимізація технічних проблем при проведенні тривалої хіміотерапії

Дилатаційна черезшкірна трахеостомія в пацієнтів із гострими церебральними катастрофами

Оцінка інтенсивності післяопераційного больового синдрому у хворих після лапароскопічної холецистектомії

Динаміка інтрагастрального рН у потерпілих із закритою черепно-мозковою травмо

Періопераційний період у пацієнтів при гінекологічних операціях

Застосування пропофолу для седації онкологічних хворих при мастектомії

Періопераційні зміни тромбоцитарно-судинного гемостазу у хворих з ішемічною хворобою серця

Анестезиологическое обеспечение при операциях в нижних отделах позвоночника

Контраст-індукована нефропатія: реалії проти прогнозів

Спірні питання респіраторної терапії у хворих із дихальною недостатністю

Слизова оболонка шлунково-кишкового тракту: діагностика стану й оцінка протекції в новонароджених в інтенсивній терапії

Ефективність ультразвукового дослідження гортані для прогнозування тяжкої інтубації трахеї у вагітних

Оптимізація методів загальної анестезії при лапароскопічних антирефлюксних операціях

Діагностика та корекція гемодинамічних розладів у кардіохірургічних хворих із серцевою недостатністю, які перенесли оперативне втручання — шунтування коронарної артерії із застосуванням штучного кровообігу

Клінічний випадок гострої кишкової непрохідності у вагітної

Застосування препаратів протромбінового комплексу при резекції печінки

Застосування гіпербаричної оксигенації в комплексному лікуванні поранень нижніх кінцівок

Моніторинг нейром’язової провідності та глибини наркозу як основа керування етапами загальної анестезії при оперативних втручаннях на черевній порожниніBack to issue