Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Пневмоперитонеальна брахіалгія при лапароскопії під спінальною анестезією: чи впливає позиціонування пацієнта на розвиток синдрому?

Authors: Бишовець С.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Сучасною тенденцією в абдомінальній хірургії стали лапароскопічні втручання. Пневмоперитонеум (ПП) — один із компонентів лапароскопії. Відомою помилкою цієї технології є розвиток пневмоперитонеальної брахіалгії (ПБ), яка в переважній більшості має правобічну локацію. Статистика проблеми: від 40 % при холецистектомії під спінальною анестезією [1] до 80–88 % при гінекологічній лапароскопії під загальним знеболюванням [2, 3]. Мета: поліпшити якість лапароскопії під спінальною анестезією шляхом зменшення прояву ПБ за рахунок переведення пацієнта в позицію Тренделенбурга при створенні ПП. Матеріали та методи. Досліджено 100 пацієнтів (57,6 ± 4,3 року; 86,7 ± 2,8  кг; I–III ASA), яким виконувалась лапароскопічна холецист-ектомія. Спінальну анестезію здійснювали на рівні L2–3 сумішшю 15 мг гіпербаричного бупівакаїну та 0,06 мг бупренорфіну з подальшим поширенням рівня блока до Th2–3. Для профілактики ПБ перед створенням ПП виконували правобічну анестезію цервікального сплетення бупівакаїном (0,125% — 10 мл). Після встановлення лапароскопічних портів проводили спреєве зрошення правобічної діафрагмальної поверхні лідокаїном (2% — 10 мл). Хворі були рандомізовані й порівну розподілені на дві групи. Пацієнтів основної групи перед створенням ПП переводили в позицію Тренделенбурга, а в групі контролю хворі залишалися в горизонтальному положенні. Оцінювали ПБ за 10-бальною числовою рейтинговою шкалою болю [4]. Результати. У всіх пацієнтів знеболювання й м’язова релаксація ділянки, яка знаходилася під контролем спінальної анестезії, були абсолютно ефективними. Єдиний орган в цій зоні, який залишався інтактним, — діафрагма, тому що іннервація останньої здійснюється на рівні C2–4. Збережена функція діафрагми дозволяла хворим адекватно дихати. При створенні ПП відбувається іритація газом поверхні діафрагми, що призводить до появи ПБ в основному справа. Правобічна анестезія цервікального сплетення бупівакаїном достатньо ефективно попереджувала розвиток ПБ, але у пацієнтів контрольної групи у 8 (16 %) випадках з’являлася ПБ, яку вони оцінювали за числовою рейтинговою шкалою болю в 4,6 бала. Після встановлення лапароскопічних портів й спреєвого зрошення правобічної діафрагмальної поверхні лідокаїном ПБ повністю зникала. Потрібно відмітити, що ПБ не виникала в процесі створення ПП, що свідчить про ефективність анестезії цервікального сплетення. Її маніфестація відбувалася тільки при інтервенції лапароскопічного порта до черевної порожнини. Це пояснюється значним і різким підвищенням інтраабдомінального тиску й реципрокно відповідної іритації діафрагми. Переведення пацієнтів основної групи перед створенням ПП в позицію Тренделенбурга при аналогічному анестезіологічному супроводі суттєво попереджувало виникнення ПБ. Про біль в плечі, що було оцінено в 2 бали, повідомив 1 (2 %) хворий. При порівнянні отриманих результатів виходить, що переведення пацієнта перед створенням ПП в позицію Тренделенбурга зменшувало у 8 разів виникнення ПБ, а також в 2,3 раза — її інтенсивність. Висновки. Переведення пацієнта в позицію Тренделенбурга при створенні ПП значимо зменшувало частоту виникнення та інтенсивність ПБ при лапароскопії під спінальною анестезією.


Bibliography

1. Kumar A. Laparoscopic cholecystectomy under spinal anaesthesia: a prospective study // Nepal. Med. Coll. J. — 2014. — Vol. 16(2–4). — P. 139-143.
2. Kaloo P., Armstrong S., Kaloo C., Jordan V. Interventions to reduce shoulder pain following gynaecological laparoscopic procedures // Cochrane Database Syst. Rev. — 2019 Jan.
3. Kim J.E., Kim J.Y., Lee H.S., Seok S., Kil H.K. Analgesic effect of trigger point injection and EMLA for shoulder pain in patients undergoing total laparoscopic hysterectomy: A randomized controlled study // Medicine (Baltimore). — 2019. — Vol. 98(2). — Р. e14087.
4. Kainzwaldner V. Quality of postoperative pain therapy: evaluation of an established anesthesiology acute pain service / V. Kainzwaldner, B. Rachinger-Adam, T. Mioc-Curic, T. Wöhrie, L.C. Hinske, B. Luchting, T. Ewert, S.C. Azad // Anaesthesist. — 2013. — Vol. 62(6). — P. 453-459.

Back to issue