Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Вплив комбінованої нейрометаболічної терапії на неврологічний і когнітивний статус у хворих у гострому періоді ішемічного інсульту

Authors: Кущ К.О., Клигуненко О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Мета дослідження: дослідити вплив комбінованої нейрометаболічної терапії із включенням едаравону на неврологічний і когнітивний статус у хворих із гострим ішемічним інсультом (ГІІ). Матеріали та методи. До проспективного рандомізованого дослідження ввійшов аналіз лікування 50 пацієнтів із ГІІ (14–20 балів за NIHSS), які госпіталізовані у перші 24 години від початку захворювання. Серед обстежених було 28 (56 %) чоловіків та 22 (44 %) жінки. Середній вік пацієнтів коливався від 51 до 84 років (68,0 ± 5,4 року). Групи не відрізнялися за віковим чи гендерним складом. До 1-ї групи (контрольної) увійшло 24 хворих, у лікуванні яких нейрометаболічною складовою була комбінація цитиколіну (по 1000 мг внутрішньовенно 2 рази на добу протягом 14 діб) із холіну альфосцератом (внутрішньовенно по 1000 мг на добу протягом 14 днів). До 2-ї групи (основної) увійшло 26 хворих, яким до вищевказаної комбінації додавали едаравон (30 мг внутрішньовенно 2 рази на добу протягом 14 діб). Результати. При надходженні до стаціонару всі хворі мали порушення свідомості за шкалою коми Глазго (ШКГ). У 23 (46 %) із них порушення свідомості дорівнювало 7–8 балам, що відповідало комі I ступеня, а у 27 (54 %) пацієнтів — 9–12 балам (сопор). При нейровізуалізації головного мозку в усіх пацієнтів виключено геморагічний інсульт. Тяжкість хворих не мала міжгрупових відмінностей та становила за NIHSS 17,0 ± 1,7 бала, за шкалою FOUR — 11,0 ± 0,6 бала, за Coma Recovery Scale — 11,0 ± 0,5 бала. В основній групі порівняно із контрольною спостерігався більш швидкий вихід із стану пригніченої свідомості (за шкалами NIHSS, FOUR, Coma Recovery Scale та шкалою оцінки стадійності відновлення нервової системи за Т.А. Доброхотовою), а також прискорене відновлення когнітивного статусу за The Rancho Los Amigos Scale S. Martin, M. Kessler (2007) на 7-му та 14-ту добу відповідно (р > 0,05). Висновки. Комбінована нейрометаболічна терапія із включенням едаравону сприяє більш швидкому відновленню рівня неврологічного та когнітивного статусу, що дозволяє нам рекомендувати її в гострому періоді ішемічного інсульту.Back to issue