Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 55, №1, 2021

Back to issue

Surgical correction of the physiological incompetent cardia in hiatal hernia

Authors: Шевченко Б.Ф., Пролом Н.В., Бабій О.М., Зеленюк О.В., Тарабаров С.О.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Неспроможність фізіологічної кардії — це стан, що супроводжується рефлюксом шлункового вмісту у стравохід — гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), міграцією частини шлунка у грудну порожнину — грижі стравохідного отвору діафрагми (ГСОД). Основне завдання хірургічного лікування ГСОД — корекція анатомічних і фізіологічних порушень: усунення грижі, корекція антирефлюксної функції нижнього стравохідного сфінктера, забезпечення вільного антеградного пасажу їжі. Існує велика кількість операцій (понад 60 запропонованих методик), що застосовуються при хірургічному лікуванні ГСОД і ГЕРХ. У статті наведений спосіб хірургічної корекції неспроможності фізіологічної кардії, що забезпечує надійне відновлення фізіологічної кардії та збереження анатомічних відношень діафрагми і зони стравохідно-шлункового переходу та включає крурорафію і фундоплікацію. Крурорафію виконують П-подібними швами, які накладають на праву і ліву стінки стравоходу на рівні кардії з фіксацією до них ніжок діафрагми, гофруючими швами, які накладають на медіальну ніжку діафрагми, зменшують стравохідний отвір діафрагми до зовнішнього діаметра стравоходу і перпендикулярно осі стравоходу П-подібними швами виконують кардіогастроплікацію передньої стінки шлунка з подальшою гастродіафрагмопексією. Запропонованим способом проведено лікування 11 хворих, післяопераційний стан хворих був задовільний, без ознак післяопераційних дисфагічних розладів. В усіх випадках отримані хороші безпосередні та віддалені результати терміном від 6 місяців до 1 року. Застосування запропонованого способу дозволяє уникнути післяопераційного виникнення дисфагії та рецидиву захворювання.

The physiological incompetent cardia is a condition that is accompanied by reflux of gastric contents into the esophagus — gastroesophageal reflux disease, migration of a part of the stomach into the chest cavity — hiatal hernia. The main task of the surgical treatment of hiatal hernia is the correction of anatomical and physiological disorders: elimination of a hernia, correction of the antireflux function of the lower esophageal sphincter, and provision of the free antegrade passage of food. There is a large number of operations (more than 60 proposed methods) that are used in the surgical treatment of hiatal hernias, as well as gastroesophageal reflux disease. The article presents a method of surgical correction of the physiological incompetent cardia, ensures reliable restoration of the physiological cardia and preservation of the anatomical relationship of the diaphragm and the zone of the esophageal-gastric junction. It includes cruraphy and fundoplication. Cruraphy is performed with U-shaped sutures, which are placed on the right and left walls of the esophagus at the level of the cardia, with the crura of diaphragm fixed in them, corrugated sutures, which are applied to the medial pedicle of the diaphragm, reduce the esophageal opening of the diaphragm to the outer diameter of the esophagus and perpendicular to the axis of the esophagus as U-shaped sutures perform cardiogastric plication of the anterior wall of the stomach, followed by gastro-diaphragmopexy. The proposed method was used to treat 11 patients, the postoperative condition of the patients was satisfactory, without signs of postoperative dysphagic disorders. In all cases, good immediate and long-term results were obtained for a period of 6 months to 1 year. The use of the proposed method allows avoiding postoperative dysphagia and recurrence of the disease.


Keywords

неспроможність фізіологічної кардії; грижа стравохідного отвору діафрагми; лапаро­скопічна фундоплікація; крурорафія

physiological incompetent cardia; hiatal hernia; laparoscopic fundoplication; cruraphy


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Волков В.Е., Волков С.В. Болезни оперированного желудка. Чебоксары: РГУП «ИПК «Чувашия», 2001. 240 с.
 2. Калинина Е.А., Пряхин А.Н. Технические аспекты лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрагмы: обзор литературы и собственный опыт. Вестник ЮУрГУ. 2014. № 14. С. 54-60. doi: 10.1007/s13244-010-0011-1.
 3. Михин И.В., Кухтенко Ю.В. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: Учеб. пособие. Волгоград: ВолгГМУ, 2014. 72 с.
 4. Родин А.Г., Никитенко А.И., Базаев А.В. и др.Опыт оперативного лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы. СТМ. 2012. № 4. С. 89-93.
 5. Велигодский М.М., Горбуліч О.В., Комарчук В.В. Профілактика несприятливих результатів лапароскопічної корекції антирефлюксної функції кардії при грижах стравохідного отвору діафрагми й ахалазії стравоходу. Одеський медичний журнал. 2016. № 3(149). С. 66-69.
 6. Rao S.S.C., Meduri K. What is necessary to diagnose constipation? Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. 2011. Vol. 25. P. 127-140. doi: 10.1016/j.bpg.2010.11.001.
 7. Грубник В.В., Малиновский А.В. Метод лапароскопической пластики по поводу гигантской грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты. Клінічна хірургія. 2016. № 5. С. 18-21. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlKh_2016_5_7
 8. Волчкова И.С. Лапароскопическая коррекция анатомо-функциональных нарушений при хирургических заболеваниях эзофагокардиальной зоны: дис... д-ра мед. наук. Астана, 2012. 282 c.
 9. Родин А.Г. и др. Опыт оперативного лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы. СТМ. 2012. № 4. С. 89-93. 
 10. Базиев А.М. и др. Опыт видеоэндоскопических технологий при лечении грыж пищеводного отверстия диафрагмы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в условиях межрайонной многопрофильной больницы. Вестник новых медицинских технологий: электронный журнал. 2018. № 2. С. 68-73. DOI: 10.24411/2075-4094-2018-16015.
 11. Батвинков Н.И. и др. Аксиальная грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, осложненная коротким пищеводом. Журнал гродненского государственного медицинского университета. 2014. № 2. С. 119-121. 
 12. Elgandashvili D., Kiladze M. Laparoscopic surgery of hiatal herniand gastro-esophageal reflux disease. Georgian Med. News. 2014. № 1(231). P. 17-20.
 13. Журбенко Г.А., Карпицкий А.С. Лапароскопическая клапанная фундопликация как метод хирургического лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Новости хирургии. 2015. Т. 23. № 1. С. 23-29.
 14. Lebenthal A., Waterford S.D., Fisichella P.M. Treatment and controversies in paraesophageal hernia repair. Front. Surg. 2015. https:// doi.org/10.3389/fsurg.2017.00073
 15. Оспанов О.Б., Волчкова И.С. Результаты применения усовершенствованного метода рентгенологической оценки пищеводного клиренса после эзофагокардиомиотомии. Медицина и образование в Сибири (электронное научное издание). 2011. № 6. URL: http://ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=565
 16. Broeders J.A., Mauritz F.A., Ahmed Ali U. et al. Systematic review and meta-analysis of laparoscopic Nissen (posterior total) versus Toupet (posterior partial) fundoplication for gastro-eosophageal reflux disease. Br. J. Surg. 2010. Vol. 97. № 9. P. 1318-1330.
 17. Василевский Д.И. и др. История антирефлюксной хирургии. Тихоокеанский медицинский журнал. 2011. № 4. С. 6-10. 
 18. Дмитриенко Е.П. Лапароскопiчна фундопликацiя в хiрургiчному лiкуваннi хворих на гастроэзофагеальну рефлюксну хворобу: автореф. дис... канд. мед. наук: спец. 14.01.03 «Хирургия». НИИХТ им. А.А. Шалимова, Киев, 2016. 20 с.
 19. Backflow prevention mechanism of laparoscopic Toupet fundoplication using high-resolution manometry. M. Hoshino et al. Surg. Endosc. 2015. Vol. 30. P. 1511-1517.
 20. Nurczyk K., Corpo M.D., Patti M.G. Hiatal hernia. Benign Esophageal Disease: Modern Surgical approaches and Techniques. Springer. 2021. Vol. 3 P. 59-71. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51489-1
 21. Morales-Conde S., Bernal F.L., Alarcón I. Minimally Invasive Surgery of Paraesophageal Hernias. Atlas of Minimally Invasive Techniques in Upper Gastrointestinal surgery. Springer. 2021. P. 39-47. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55176-6_6
 22. Rawlings A., Soper N.J., Oelschlager B. et al.Rawlings A. Laparoscopic Dor versus Toupet fundoplication following Heller myotomy for achalasia: results of a multicenter, prospectice, randomized-controlled trial. Surg. Endosc. 2012. Vol. 26(1). Р. 18-26. doi: 10.1007/s00464-011-1822-y.
 23. Галимов О.В. и др. Лапароскопическая коррекция грыж пищеводного отверстия и рефлюкс-эзофагита. Эндоскопическая хирургия. 2006. № 6. С. 14-19. https://doi.org/10.26435/neoplasm.v11i2.282
 24. Девяткин А.Я. и др. Применение ультразвукового исследования с трехмерной объемной реконструкцией изображения в диагностике грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Практическая медицина. 2012. № 9(65). С. 146-150.
 25. Оскретков В.И. Видеоэндоскопическая хирургия пищевода. Барнаул: Аз Бука, 2004. 159 с. 
 26. Пучков К.В. и др. Сравнительная оценка ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и некоторые аспекты выбора метода фундопликации. Эндоскопическая хирургия. 2002. № 6. С. 31-39. 
 27. Матвійчук Б.О., Гураєвський А.А., Стасишин А.Р. Досвід виконання лапароскопічних операцій у хворих із грижами стравохідного отвору діафрагми та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. Клінічна хірургія. 2018. Т. 85. № 12. С. 23-25.
 28. Совпель И.В., Иващенко Р.В., Гринцов А.Г., Михайличенко В.Ю., Совпель О.В. Способы коррекции укорочения пищевода при операциях по поводу грыж пищеводного отверстия диафрагмы. Медицинский вестник МВД. 2021. № 1(110). С. 42-50. http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlKh_2018_85_12_8
 29. Малиновский А.В., Грубник В.В. Сравнение лапароскопической крурорафии и пластики с применением облегченного сетчатого трансплантанта при больших грыжах пищеводного отверстия диафрагмы. Хірургія України. 2016. № 9. С. 14-18.

Back to issue