Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"Actual Infectology" Том 9, №2, 2021

Back to issue

Peculiarities of the course of coronavirus infection COVID-19 in children of Ukraine

Authors: Колоскова О.К.(1), Крамарьов С.О.(1), Білоус Т.М.(2), Іванова Л.А.(2), Камінська Т.М.(1), Незгода І.І.(3), Стоєва Т.В.(4), Харченко Ю.П.(4), Гарас М.Н.(2), Євтушенко В.В.(1),Серякова І.Ю.(1), Станіславчук Л.П.(3), Лобортас Ю.І.(3)
(1) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
(3) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(4) — Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Categories: Infectious diseases

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19, спричинена новим коронавірусом SARS-CoV-2, на сьогодні є глобальною проблемою, однак досить обмеженими є дані щодо особливостей перебігу інфекції COVID-19 у дітей. Мета: провести узагальнюючий аналіз демографічних, епідеміологічних і клінічних особливостей перебігу COVID-19 у дітей різного віку з різних регіонів України. Матеріали та методи. З дотриманням принципів біоетики проведено багатоцентрове ретроспективне відкрите когортне дослідження 669 випадків інфекції у дітей, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у відділеннях госпітальних баз міст Києва, Вінниці, Чернівців та Одеси. У госпіталізованих дітей визначали комплекс клінічних, лабораторних та інструментальних маркерів перебігу інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19. Результати. До першої (І) групи ввійшли 67 дітей віком до 2 місяців, до другої (ІІ) групи — 320 хворих дітей у віковому проміжку від 60 днів до 6-річного віку, субгрупа зі 127 дітей молодшого та середнього шкільного віку сформувала третю (ІІІ) групу, а до складу четвертої (IV) вікової групи ввійшли 155 підлітків віком від 12 років. Ураження вірусом SARS-CoV-2 систем внутрішніх органів характеризувалося мультисистемним характером і проявлялося змінами з боку верхніх дихальних шляхів у 70,1 % випадків, ураженням нижніх дихальних шляхів — у 54,7 % спостережень, інфекційно-запальними змінами — у 57,2 % випадків, гастроінтестинальними симптомами — у 9,2 %, а також неврологічною симптоматикою — у 17,8 %. Загалом серед клінічних симптомів у загальній когорті пацієнтів найчастіше зустрічались лихоманка (51,1 %), загальна слабкість (51,6 %), біль у горлі (70,1 %), кашель (54,7 %) та зниження апетиту (52,8 %). Ураження паренхіми легень із відповідною клініко-рентгенологічною картиною як прояв коронавірусної хвороби COVID-19 визначалося із частотою від 23,9 до 25,9 % обстежених дітей у різних регіонах України з вірогідним зростанням шансів розвитку пневмонії у підлітковому віці. Найчастішими змінами у додаткових методах обстеження були лейкоцитоз (18,8 % випадків), тромбоцитоз (14,5 % хворих), лейкопенія (11,1 % пацієнтів), збільшення С-реактивного білка у 43,7 % дітей. Підвищений уміст тромбоцитів спостерігався переважно у дітей перших двох місяців життя (у 38,3 % випадків) і вірогідно зростав упродовж періоду стаціонарного лікування, що співпадало з тенденціями до зростання частоти підвищеного вмісту С-реактивного білка у цій віковій когорті. Висновки. Аналіз епідеміологічних, клінічних і лабораторних особливостей перебігу коронавірусної хвороби, викликаної SARS-CoV-2, у дітей різних вікових груп із різних регіональних госпітальних баз України узгоджувався із перебігом у дорослих пацієнтів із COVID-19, але більш високі шанси на легші форми захворювання серед дітей молодшого віку та ураження нижніх дихальних шляхів і вищі шанси тяжкого перебігу серед старших дітей.

Background. Pandemic of coronavirus disease COVID-19 caused by a new coronavirus SARS-CoV-2 still remains a global problem, but the data about the features of the course of COVID-19 infection among children of different ages are limited. The purpose was to conduct a generalized analysis of demographic, epidemiological and clinical features of COVID-19 in children of different ages from different regions of Ukraine. Materials and methods. In accordance with the principles of bioethics, a multicenter retrospective open cohort study of 669 cases of infection caused by coronavirus SARS-CoV-2 in children was conducted at the departments of hospital bases of Kyiv, Vinnytsia, Chernivtsi and Odesa. Clinical, laboratory and instrumental mar­kers of COVID-19 coronavirus infection were determined in hospitalized children. Results. The first (І) group included 67 infants under 2 months of age, the second (ІІ) one — 320 children aged from 60 days to 6 years, a subgroup of 127 patients of junior and middle school age formed the third (ІІІ) group, and the fourth (IV) group consisted of 155 adolescents at the age over 12. Damage to internal organs by SARS-CoV-2 virus was characteri­zed by a multi-syste­mic type and manifested by changes in the upper respiratory tract in 70.1 % of cases, lower respiratory tract lesions — in 54.7 %, infectious and inflammatory changes — in 57.2 %, gastrointestinal symptoms — in 9.2 %, and neurological signs — in 17.8 % of observations. According to the results of study, the most frequent clinical symptoms found in the total cohort of patients were fever (51.1 %), general fatigue (51.6 %), sore throat (70.1 %), cough (54.7 %) and poor appetite (52.8 %). Damage to the lung parenchyma with specific clinical and radiological manifestations as a sign of coronavirus disease COVID-19 was detected in 23.9–25.9 % of children from the different regions of Ukraine, with a significantly increased risk of pneumonia among adolescents (odds ratio (OR) = 7.5). The most frequent changes when using additional methods of examination were leukocytosis (18.8 % of cases), thrombocytosis (14.5 %), leukopenia (11.1 %), increased С-reactive protein (43.7 %). Elevated content of platelets was mainly found in children of the first two months of life (38.3 % of cases), and it reliably increased during the period of in-patient treatment, which coincided with the tendencies to increasing the level of C-reactive protein in this age group (OR = 5.0). Conclusions. The analysis of epidemiological, clinical and laboratory features of the course of coronavirus disease caused by SARS-CoV-2 in children of different age groups from different regional hospital bases of Ukraine was consistent with the course in adult patients with COVID-19, but with higher chances of milder forms of the disease (OR = 3.1) among young children, and with involvement of the lower respiratory tract and higher risk of severe course among older children (OR = 7.3).


Keywords

діти; коронавірусна хвороба COVID-19

children; coronavirus disease COVID-19


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Huang C., Wang Y., Li X., Ren L., Zhao J. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020. 395. 497-506. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.
 2. Bolaños-Almeida C.E., Espitia Segura O.M. Clinical and Epidemiologic Analysis of COVID-19 Children Casesin Colombia PEDIACOVID. Pediatr. Infect. Dis. J. 2021 Jan. 40(1). e7-e11. doi: 10.1097/INF.0000000000002952.
 3. Morand A., Fabre A., Minodier P. et al. COVID-19 virus and children: What dowek now? Аrch. Pediatr. 2020. 27(3). 117-118. doi: 10.1016/j.arcped.2020.03.001.
 4. Cui X., Zhao Z., Zhang T., Guo W., Guo W., Zheng J., Zhang J., Dong C., Na R., Zheng L., Li W., Liu Z., Ma J., Wang J., He S., Xu Y., Si P., Shen Y., Cai C. A systematic review and meta-analysis of children with coronavirus disease 2019 (COVID-19). J. Med. Virol. 2021 Feb. 93(2). 1057-1069. doi: 10.1002/jmv.26398. Epub 2020 Sep 28. PMID: 32761898; PMCID: PMC7436402. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32761898/.
 5. Ma X., Liu S., Chen L., Zhuang L., Zhang J., Xin Y. The clinical characteristics of pediatric in patients with SARS-CoV-2 infection: A meta-analysis and systematic review. J. Med. Virol. 2021 Jan. 93(1). 234-240. doi: 10.1002/jmv.26208. Epub 2020 Jul 6. PMID: 32558955; PMCID: PMC7323441. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32558955/.
 6. Alsohime F., Temsah M.-H., Al-Nemri A.M. et al. COVID-19 infection prevalence in pediatric population: Etiology, clinical presentation, and outcome. Journal of Infection and Public Health. 2020. 13(12). 1791-1796. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2020.10.008.
 7. Chen Z.M., Fu J.F., Shu Q., Chen Y.H. et al. Diagnosis and treatment recommendations for pediatric respiratory infection caused by the 2019 novel coronavirus. World J. Pediatr. 2020. 16(3). 240-246. doi: 10.1007/s12519-020-00345-5.
 8. Stokes E.K., Zambrano L.D., Anderson K.N. et al. Coronavirus disease 2019 case surveillance — United States, January 22 — May 30, 2020. MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. 2020. 69. 759-765.
 9. Оперативна довідка про основні показники захворюваності на COVID-19 в Україні (за добу 02 березня 2021 року).
 10. Mundeep Kainth K., Goenka P.K., Williamson K.A., Fishbein J.S. et al. Early Experience of COVID-19 in a US Children’s Hospital Pediatrics. 2020. 146(4). e2020003186. doi: 10.1542/peds.2020-003186. 
 11. Dong Y., Mo X., Hu Y. et al. Epidemiology of COVID-19 among children in China. Pediatrics. 2020. 145(6). e20200702. doi: 10.1542/peds.2020-0702.
 12. Dong Y., Mo X.I., Hu Y. et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease in China. Pediatrics. 2020. 16. 16.
 13. Lu X., Zhang L., Du H. et al. SARS-CoV-2 infection in children. N. Engl. J. Med. 2020.
 14. Cai J., Xu J., Lin D. et al. A Case Series of children with 2019 novel coronavirus infection: clinical and epidemiological features. Clin. Infect. Dis. 2020. 28. 28.
 15. Yang P.U., Liu P., Li D. et al. Corona Virus Disease 2019, a growing threat to children? J. Infect. 2020. 03. 03. https://doi.org/10.1016/j. jinf.2020.02.024.
 16. Young B.E., Ong S.W.X., Kalimuddin S. et al. Epidemiologic features and clinical course of patients infected with SARS-CoV-2 in Singapore. JAMA. 2020.
 17. McGonagle D., O’Donnell J.S., Sharif K., Emery P., Bridgewood C. Immunemechanisms of pulmonary intravascular coagulopathy in COVID-19 pneumonia [manuscript published online ahead of print May 7, 2020]. Lancet Rheumatol. 2020. 10.1016/S2665-9913(20)30121-1. 

Back to issue