Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Oral and General Health Том 2, №4, 2021

Back to issue

Continuing professional development of a dentist in 2022

Authors: Пожевілова А. (1), Пожевілова К. (2)
(1) — Директор медичного центру «Градаліс», магістр з управління інноваційною діяльністю, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Stomatology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У 2022 році атестація лікарів відбуватиметься відповідно до Наказу МОЗ України від 22.02.2019 р. № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» (зі змінами) та постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників», яка набирає чинності з 1 січня 2022 року. До 1 березня 2022 року лікарю-стоматологу необхідно скласти особисте освітнє портфоліо за результатами безперервного професійного розвитку (БПР) та підтвердити 50 балів. БПР працівників сфери охорони здоров’я здійснюється шляхом здобуття неформальної освіти під час проходження навчання на заходах БПР. В статті надана інформація щодо механізму нарахування балів БПР, проведення їх щорічної перевірки та підготовки до атестації.

In 2022, attestation of doctors will take place in accordance with the Order of the Ministry of Health of Ukraine dated February 22, 2019 No. 446 “Some issues of continuous professional development of doctors” (as amended) and the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 14, 2021 No. 725 “On approval of the Regulations on continuous professional development of medical and pharmaceutical workers”, which entered into force on January 1, 2022. By March 1, 2022, a dentist must complete a personal educational portfolio based on the results of continuing professional development (CPD) and confirm 50 points. CPD of healthcare workers is carried out through non-formal education during training at CPD events. The article provides information on the mechanism of scoring of CPD points, their annual inspection and preparation for certification.


Keywords

атестація лікарів; система безперервного професійного розвитку; формальна освіта; неформальна освіта

attestation of doctors; system of continuous professional development; formal education; non-formal education


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників: Наказ МОЗ України № 725 від 14 липня 2021 року, що набирає чинності з 1 січня 2022 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/725-2021-%D0 %BF#Text
2. Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів: Наказ МОЗ України № 446 від 22.02.2019 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0293-19#Text
3. Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України: Наказ МОЗ України № 1753 від 18.08.2021 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1338-21#n2
4. Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я: постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2018-%D0%BF#Text
5. БПР лікарів: все що потрібно знати у 2021 році. Медичний портал ITMED. https://itmed.org/clinik_articles/bpr-likariv-vse-shcho-potribno-znati-v-2021-rotsi/
6. Про БПР. https://portal.phc.org.ua/uk/pro-bpr/
7. Худошина О.В. Зарубіжний досвід державного регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників у контексті пропозицій реформування медичної сфери в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 20. C:/Users/user/Desktop/23 %20 %!!!!!!!.pdf

Back to issue