Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 18, №1, 2022

Back to issue

Activity of carbohydrate metabolism in patients with polytrauma and alcohol withdrawal syndrome complicated by alcohol delirium

Authors: Омельченко-Селюкова А.В., Дубівська С.С.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Проблема зловживання алкоголем, яка спостерігається у майже п’ятої частини населення нашої планети, є однією з найбільш соціально значущих у всьому світі. Відомо, що від 25 до 85 % пацієнтів перебувають у стані алкогольної інтоксикації під час госпіталізації до відділення політравми. Метою роботи було визначити вміст основних метаболітів вуглеводного метаболізму, зокрема глюкози, піровиноградної кислоти та молочної кислоти, у крові пацієнтів із поєднаною травмою та алкогольним делірієм залежно від способу седації. Матеріали та методи. У дослідження включено 80 пацієнтів з політравмою середньої тяжкості та у стані відміни алкоголю, ускладненому алкогольним делірієм. Медіана віку становила 45 років [39–54]. Пацієнтам групи 1 (n = 40) як метод седації вводили дексмедетомідин, у групі 2 (n = 40) використовували седацію діазепамом за симптом-тригерним протоколом. Для діагностики делірію використовували метод CAM-ICU. У крові пацієнтів визначали концентрацію глюкози, молочної кислоти та піровиноградної кислоти (пірувату). Результати. Уміст глюкози в крові хворих 1-ї групи при надходженні до ВІТ становив 7,45 [6,52; 8,97] ммоль/л, що у 1,7 раза вище цього показника у контрольній групі, на 3-тю добу зменшувався на 9,4 % порівняно з рівнем, що визначався на 1-шу добу надходження до ВІТ, та становив 6,75 [6,13; 8,0] ммоль/л, але не досягав рівня глюкози у контрольній групі та залишався вищим на 55,1 % порівняно з конт­ролем. На 7-му добу вміст глюкози в крові зменшувався до нормальних значень та становив 5,55 [4,9; 5,9] ммоль/л. У хворих 2-ї групи рівень глюкози становив 8,3 [7,2; 9,87] ммоль/л, що в 1,9 раза вище, ніж у конт­рольній групі. На 3-тю добу рівень глюкози в крові зменшувався на 6 % до 7,8 [6,95; 9,2] ммоль/л, а через тиждень після надходження становив 6,6 [4,9; 5,9] ммоль/л. У хворих 1-ї групи рівень пірувату у день надходження до ВІТ становив 0,127 [0,115; 0,130] ммоль/л, лактату — 2,345 [2,11; 2,66] ммоль/л, співвідношення лактат/піруват — 18,46. Ці ж показники у пацієнтів 2-ї групи були дещо вищими: піруват — 0,129 [0,104; 0,147] ммоль/л, лактат — 2,535 [2,33; 2,81] ммоль/л, лактат/піруват — 19,65. На 7-му добу серед пацієнтів 1-ї групи рівень пірувату сягав 0,103 [0,098; 0,111] ммоль/л, лактату — 2,040 [1,86; 2,19] ммоль/л, лактат/піруват — 19,81. У пацієнтів 2-ї групи на 7-й день рівень пірувату сягав 0,108 [0,093; 0,129] ммоль/л, лактату — 2,455 [2,26; 2,748] ммоль/л, лактат/піруват — 22,73. Таким чином, гіперглікемія спостерігалася в крові хворих з політравмою та синдромом відміни алкоголю, ускладненим алкогольним делірієм, під час надходження до стаціонару, на 3-тю добу перебування в стаціонарі (1-ша та 2-га групи) та на 7-му добу у пацієнтів 2-ї групи, що свідчить про порушення біохімічних механізмів, що сприяють гомеостазу глюкози в крові. Висновки. Використання дексмедетомідину для седації пацієнтів у стані відміни алкоголю та з алкогольним делірієм і політравмою зменшує прояви порушень вуглеводного обміну.

Alcohol abuse, which affects almost one-fifth of the world’s population, is one of the most socially significant in the world. It is known that from 25 to 85 % of patients are in a state of alcohol intoxication during hospitalization to the Polytrauma Department. The study was aimed to determine the content of major metabolites of carbohydrate metabolism, in particular glucose, pyruvic acid, and lactic acid in the blood of patients with combined trauma and alcoholic delirium, depending on the method of sedation. Materials and methods. The study included 80 patients with moderate polytrauma and alcohol withdrawal complicated by alcohol delirium. The median age was 45 years [39–54]. Patients in group 1 (n = 40) were given dexmedetomidine as a sedation method, and in group 2 (n = 40), diazepam sedation was used according to the symptom-trigger protocol. The CAM-ICU method was used to diagnose delirium. The concentration of glucose, lactic acid, and pyruvic acid (pyruvate) was determined in the patients’ blood. Results. The blood content of glucose of patients of group 1 on admission to ICU was 7.45 [6.52; 8.97] mmol/L, which is 1.7 times higher than this indicator in the control group; on the 3rd day, it decreased by 9.4 % compared to the first day of admission to ICU and was 6.75 [6.13; 8.0] mmol/L but did not reach the level of glucose in the control group and remained higher by 55.1 % compared to the control. On the 7th day, the blood glucose content decreased to normal values and amounted to 5.55 [4.9; 5.9] mmol/L. In patients of group 2, the glucose level was 8.3 [7.2; 9.87] mmol/L, which is 1.9 times hig­her than in the control group. On the 3rd day, the blood glucose level decreased by 6 % to 7.8 [6.95; 9.2] mmol/L, and a week after admission, it was 6.6 [4.9; 5.9] mmol/L. In patients of group 1, the level of pyruvate at the admission to the ICU was 0.127 [0.115; 0.130] mmol/L, lactate — 2.345 [2.11; 2.66] mmol/L, lactate/pyruvate ratio — 18.46. The same rates in patients of group 2 were slightly higher: pyruvate — 0.129 [0.104; 0.147] mmol/L, lactate — 2.535 [2.33; 2.81] mmol/L, lactate/pyruvate ratio — 19.65. On the 7th day, among the patients of group 1, the level of pyruvate reached 0.103 [0.098; 0.111] mmol/L, lactate — 2.040 [1.86; 2.19] mmol/L, lactate/pyruvate ratio — 19.81. In patients of group 2, on the 7th day the level of pyruvate reached 0.108 [0.093; 0.129] mmol/L, lactate — 2.455 [2.26; 2.748] mmol/L, lactate/pyruvate ratio — 22.73. Thus, hyperglycemia was observed in the blood of patients with polytrauma and alcohol withdrawal syndrome complicated by alcoholic delirium on admission, on the 3rd day of hospital stay (groups 1 and 2) and the 7th day in patients of group 2, indicating violation of biochemical mechanisms that promote blood glucose homeostasis. Conclusions. The use of dexmedetomidine for sedation of patients with alcohol withdrawal and alcoholic delirium and polytrauma reduces the manifestations of carbohydrate metabolism disorders.


Keywords

політравма; алкогольний делірій; дексмедетомідин; глюкоза; лактат; піровиноградна кислота

polytrauma; alcohol delirium; dexmedetomidine; glucose; lactate; pyruvic acid


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Riuttanen A., Jäntti S.J., Mattila V.M. Alcohol use in severely injured trauma patients. Sci. Rep. 2020 Oct 21. 10(1). 17891. doi: 10.1038/s41598-020-74753-y. PMID: 33087781; PMCID: PMC7577970.
  2. Sasaki K., Obinata H., Yokobori S., Sakamoto T. Alcohol does not increase in-hospital mortality due to severe blunt trauma: an analysis of propensity score matching using the Japan Trauma Data Bank. Acute Med. Surg. 2021 Jul 3. 8(1). e671. doi: 10.1002/ams2.671. PMID: 34262778; PMCID: PMC8254651.
  3. Bianchini K., Wright P.A. Hypoxia delays hematopoiesis: retention of embryonic hemoglobin and erythrocytes in larval rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, during chronic hypoxia exposure. J. Exp. Biol. 2013 Dec 1. 216(Pt 23). 4415-25. doi: 10.1242/jeb.083337. Epub 2013 Sep 12. PMID: 24031065.
  4. Baskevich O. Condition of erythrocyte membranes in people with mental and behavioural disorders caused by alcohol consumption. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2017 April 4. P. 111-117. doi: 10.15421/021719.
  5. Van Wessem K.J.P., Leenen L.P.H. Is chest imaging relevant in diagnosing acute respiratory distress syndrome in polytrauma patients? A population-based cohort study. Eur. J. Trauma Emerg. Surg. 2020 Dec. 46(6). 1393-1402. doi: 10.1007/s00068-019-01204-3. Epub 2019 Aug 10. PMID: 31401658; PMCID: PMC7689641.
  6. Hernández G., Tapia P., Alegría L. et al. Effects of dexmedetomidine and esmolol on systemic hemodynamics and exogenous lactate clearance in early experimental septic shock. Crit. Care. 2016 Aug 2. 20(1). 234. doi: 10.1186/s13054-016-1419-x. PMID: 27480413; PMCID: PMC4969982.
  7. Kanashvili B., Saganelidze K., Ratiani L. The role of procalcitonin and blood lactic acid values in prognosis of sepsis and septic shock in polytrauma patients. Georgian Med. News. 2018 Jun. (279). 102-107. PMID: 30035730.
  8. Miyamoto K., Nakashima T., Shima N., Kato S., Ueda K., Kawazoe Y. et al. Effect of Dexmedetomidine on Lactate Clearance in Patients With Septic Shock: A Subanalysis of a Multicenter Randomized Controlled Trial. Shock. 2018 Aug. 50(2). 162-166. doi: 10.1097/SHK.0000000000001055. PMID: 29117063.

Back to issue