Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №5, 2023

Повернутися до номеру

Глікемічний профіль у пацієнтів із неалкогольним стеатогепатитом і цукровим діабетом 2-го типу залежно від стадії діабетичної хвороби нирок

Автори: Z.Ya. Kotsiubiichuk, A.A. Antoniv, O.S. Khukhlina
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Стан вуглеводного обміну й ступінь інсулінорезистентності при коморбідному перебігу неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) та діабетичної хвороби нирок (ДХН) у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу (ЦД2) зумовлені можливою трансформацією НАСГ в цироз печінки. Мета: вивчити взаємовплив змін гомеостазу глюкози й інсуліну, ступеня інсулінорезистентності та чутливості до інсуліну, ступеня глікозилювання гемоглобіну на клінічний перебіг НАСГ на тлі ЦД2 залежно від наявності ДХН та її стадії. Матеріали та методи. Обстежено 108 хворих на НАСГ із коморбідним ЦД2. Середній вік пацієнтів становив 58,2 ± 6,1 року. Жінок було 63 (58,3 %), чоловіків — 45 (41,7 %). Залежно від наявності ДХН сформовано 4 групи пацієнтів, які були рандомізовані за віком, статтю, активністю цитолітичного синдрому. Групу порівняння становили 30 практично здорових осіб відповідного віку та статі. Ступінь стеатозу печінки та його природу визначали за допомогою наборів SteatoTest, ASH та NASH-Test (BioPredictive, Франція). Стадію фіброзу печінки визначали з використанням набору маркерів для кількісної біохімічної оцінки фіброзу FibroTest (BioPredictive, Франція). Результати. У пацієнтів із НАСГ, ЦД2 та ДХН І–ІІ ст. встановлено достовірне зниження вмісту альбумінів у крові на 9,0 % (р < 0,05), швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) та вміст альбумінів у сечі, навпаки, достовірно зросли — в 1,5 раза (р < 0,05) порівняно з показником у контрольній групі, що свідчить про гіперфільтрацію, притаманну початковим стадіям ДХН. За коморбідності НАСГ, ЦД2 та ДХН ІІІ ст. встановлено достовірне зниження вмісту альбумінів у крові в 1,2 раза (р < 0,05), ШКФ та рівень альбумінурії були достовірно підвищені — відповідно в 1,4 та 11,7 раза (р < 0,05) порівняно з показником у контрольній групі. У пацієнтів із НАСГ, ЦД2 та ДХН ІV ст. встановлено істотне зниження вмісту альбумінів у крові в 1,4 раза (р < 0,05), він був достовірно підвищений у 30,2 раза (р < 0,05) порівняно з показником у контрольній групі, а ШКФ, навпаки, істотно знизилася в 1,7 раза (р < 0,05), що вказує на прогресування ДХН. Висновки. Розлади гомеостазу глюкози внаслідок інсулінорезистентності є одним із достовірних факторів ризику прогресування неалкогольного стеатогепатиту на тлі цукрового діабету 2-го типу за наявності діабетичної хвороби нирок І–ІV стадій.

Background. State of carbohydrate metabolism and severity of insulin resistance in the comorbid course of non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and diabetic kidney disease (DKD) in patients with type 2 diabetes mellitus (DM2) is due to the cascade of possible transformation of NASH into liver cirrhosis. The purpose is to study the interaction of changes in glucose and insulin homeostasis, the degree of insulin resistance and insulin sensitivity, the degree of hemoglobin glycosylation on the clinical course of NASH associated with DM depending on the presence of DKD and its stage. Materials and methods. One hundred and eight patients with NASH and comorbid DM2 were examined. The average age of patients was 58.2 ± 6.1 years. There were 63 women (58.3 %) and 45 men (41.7 %). Depending on the presence of DKD, 4 groups of patients were formed, who were randomized by age, sex, activity of cytolytic syndrome. The comparison group consisted of 30 healthy individuals of the appropriate age and sex. The degree of hepatic steatosis and its nature were determined using SteatoTest, ASH and NASH-Test kits (BioPredictive, France). The stage of liver fibrosis was determined using FibroTest (BioPredictive, France), a set of markers for quantitative biochemical evaluation of fibrosis. Results. In patients with NASH, DM2 and DKD stage I–II, we found a significant decrease in serum albumin by 9.0 % (p < 0.05); glomerular filtration rate (GFR) and urine albumin, on the contrary, increased significantly, by 1.5 times (p < 0.05) compared to those in the control group, which indicates the phenomenon of hyperfiltration and is specific to the initial stage of DKD. When NASH is combined with DM2 and DKD stage III, a significant decrease in serum albumin by 1.2 times (p < 0.05) is reported; GFR and albuminuria were significantly increased, by 1.4 and 11.7 times (p < 0.05), respectively, compared to the control group. In patients with NASH, DM2 and DKD stage IV, we found a significant decrease in serum albumin by 1.4 times (p < 0.05), it was significantly increased by 30.2 times (p < 0.05) compared to the indicator in the control group, and the GFR, on the contrary, was significantly reduced by 1.7 times (p < 0.05), which indicates the progression of DKD. Conclusions. Disorders of glucose homeostasis due to insulin resistance are one of the probable risk factors for the progression of non-alcoholic steatohepatitis and type 2 diabetes mellitus in the presence of stage I–IV diabetic kidney disease.


Ключові слова

неалкогольний стеатогепатит; цукровий діабет 2-го типу; діабетична хвороба нирок; інсулінорезистентність

non-alcoholic steatohepatitis; type 2 diabetes mellitus; diabetic kidney disease; insulin resistance


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Khneizer G., Rizvi S., Gawrieh S. Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Diabetes Mellitus. Adv. Exp. Med. Biol. 2021. 1307. 417-440. doi: 10.1007/5584_2020_532.
 2. Targher G., Corey K.E., Byrne C.D., Roden M. The complex link between NAFLD and type 2 diabetes mellitus — mechanisms and treatments. Nat. Rev. Gastroenterol. Hepatol. 2021 Sep. 18(9). 599-612. doi: 10.1038/s41575-021-00448-y.
 3. Nabi O., Boursier J., Lacombe K., Mathurin P., de Ledin–ghen V. et al. Comorbidities Are Associated with Fibrosis in NAFLD Subjects: A Nationwide Study (NASH-CO Study). Dig. Dis. Sci. 2022 Jun. 67(6). 2584-2593. doi: 10.1007/s10620-021-07032-z.
 4. Simón J., Delgado T.C., Martinez-Cruz L.A., Martínez-Chantar M.L. Magnesium, Little Known But Possibly Relevant: A Link between NASH and Related Comorbidities. Biomedicines. 2021 Jan 27. 9(2). 125. doi: 10.3390/biomedicines9020125.
 5. Khukhlina O.S., Antoniv A.A., Mandryk O.Y., Hryniuk O.Y., Kovalenko S.V. et al. Clinical and pathogenetic features of nonalcoholic steatohepatitis for comorbidity with bronchial asthma on the background of obesity. Wiad. Lek. 2018. 71(2, pt 1). 376-379.
 6. Younossi Z., Aggarwal P., Shrestha I., Fernandes J., Johansen P. et al. The burden of non-alcoholic steatohepatitis: a systematic review of health-related quality of life and patient-reported outcomes. JHEP Rep. 2022 Jun 15. 4(9). 100525. doi: 10.1016/j.jhepr.2022.100525.
 7. Geier A., Rinella M.E., Balp M.M., McKenna S.J., Brass C.A. et al. Real-World Burden of Nonalcoholic Steatohepatitis. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2021 May. 19(5). 1020-1029.e7. doi: 10.1016/j.cgh.2020.06.064.
 8. Maslianko V.A. Early diagnostics and incidence of diabetic nephropathy depending on type 1 diabetes mellitus duration. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2017. 13(2). 167-170. doi: 10.22141/2224-0721.13.2.2017.100607 (in Ukrainian).
 9. Selby N.M., Taal M.W. An updated overview of diabetic nephropathy: diagnosis, prognosis, treatment goals and latest guidelines. Diabetes Obes. Metab. 2020 Apr. 22 Suppl. 1. 3-15. doi: 10.1111/dom.14007.
 10. Samsu N. Diabetic Nephropathy: Challenges in Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment. Biomed. Res. Int. 2021 Jul 8. 2021. 1497449. doi: 10.1155/2021/1497449.
 11. Isakova T., Nickolas T.L., Denburg M., Yarlagadda S., Weiner D.E. et al. KDOQI US Commentary on the 2017 KDIGO Cli–nical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease — Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Am. J. Kidney Dis. 2017 Dec. 70(6). 737-751. doi: 10.1053/j.ajkd.2017.07.019.
 12. Thomas M.C., Brownlee M., Susztak K., Sharma K., Jandeleit-Dahm K.A. et al. Diabetic kidney disease. Nat. Rev. Dis. Primers. 2015 Jul 30. 1. 15018. doi: 10.1038/nrdp.2015.18.
 13. Gupta S., Dominguez M., Golestaneh L. Diabetic Kidney Di–sease: An Update. Med. Clin. North Am. 2023 Jul. 107(4). 689-705. doi: 10.1016/j.mcna.2023.03.004.
 14. Inker L.A., Titan S. Measurement and Estimation of GFR for Use in Clinical Practice: Core Curriculum 2021. Am. J. Kidney Dis. 2021 Nov. 78(5). 736-749. doi: 10.1053/j.ajkd.2021.04.016.
 15. Sindhu D., Sharma G.S., Kumbala D. Management of diabetic kidney disease: where do we stand? A narrative review. Medi–cine (Baltimore). 2023 Mar 31. 102(13). e33366. doi: 10.1097/MD.0000000000033366.
 16. Zanchi A., Jehle A.W., Lamine F., Vogt B., Czerlau C., Bilz S., Seeger H., de Seigneux S. Diabetic kidney disease in type 2 diabetes: a consensus statement from the Swiss Societies of Diabetes and Nephrology. Swiss Med. Wkly. 2023 Jan 6. 153. 40004. doi: 10.57187/smw.2023.40004.
 17. Bril F., Lomonaco R., Orsak B. et al. Relationship between disease severity, hyperinsulinemia, and impaired insulin clearance in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Hepatology. 2014. 59. 2178-2187. doi: 10.1002/hep.26988.
 18. Mantovani А., Byrne C.D., Bonora Е., Targher G. Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Risk of Incident Type 2 Diabetes: A Meta-analysis. Diabetes Care. 2018. 41. 372-382. doi: 10.2337/dc17-1902.
 19. Pankiv V. Diabetes Mellitus Type 2 and Non-alcoho–lic Fatty Liver Disease. The Effects of Metformin. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2013. 5(53). 55-63. doi: 10.22141/2224-0721.5.53.2013.84493 (in Ukrainian).
 20. Кotsiubiichuk Z., Khukhlina O., Аntoniv А., Mandryk O. Influence of non-alcoholic steatohepatitis on the renal functional status in patients with type 2 diabetes and diabetic kidney disease. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2023. 19(2). 100-105. doi: 10.22141/2224-0721.19.2.2023.1253.

Повернутися до номеру