Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №5, 2023

Повернутися до номеру

Плейотропні ефекти замісної терапії левотироксином у хворих на субклінічний гіпотиреоз та артеріальну гіпертензію

Автори: Орел М.А., Мартинюк Л.П.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. За даними різних епідеміологічних досліджень, поширеність субклінічного гіпотиреозу у загальній популяції населення планети становить близько 6 %, залежить від віку, статі, регіону проживання, значно перевищуючи частоту клінічно явного гіпотиреозу. Протягом одного року до 5 % випадків субклінічного гіпотиреозу переходять у маніфестну форму. Пізня діагностика цього захворювання загрожує розвитком серйозних ускладнень. Тому актуальним є вивчення шляхів корекції негативних наслідків субклінічного гіпотиреозу, особливо у коморбідних пацієнтів. Метою роботи було дослідження впливу замісної терапії препаратами левотироксину на ліпідний обмін, функціональний стан ендотелію судин і когнітивні функції у хворих на субклінічний гіпотиреоз у поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ). Матеріали та методи. У дослідженні взяв участь 31 хворий на субклінічний гіпотиреоз у поєднанні з АГ ІІ стадії. Серед них 12 (38,71 %) чоловіків і 19 (61,29 %) жінок, середній вік 63,19 ± 1,93 року. Усім пацієнтам визначали показники ліпідограми, функціональний стан ендотелію судин, когнітивні функції за допомогою Монреальської шкали оцінки когнітивних функцій до та через 3 місяці після додаткового призначення левотироксину у дозі 25–50 мкг/добу. Результати. Встановлено вірогідне зниження показника загального холестерину на 10,08 % (5,54 ± 0,17 ммоль/л проти 6,23 ± 0,25 ммоль/л, Р < 0,05), ліпопротеїнів низької щільності — на 24,5 % (3,39 ± 0,17 ммоль/л проти 4,49 ± 0,27 ммоль/л, Р < 0,01), тригліцеридів — на 19,42 % (1,66 ± 0,11 ммоль/л проти 2,06 ± 0,16 ммоль/л, Р < 0,05) порівняно з показниками на початку дослідження. Водночас у пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом та АГ через 3 місяці після призначення замісної терапії зменшилась частота атерогенних дисліпідемій. Також спостерігали вірогідне поліпшення функціонального стану ендотелію: середній показник ендотелійзалежної вазодилатації плечової артерії збільшився на 11 % (6,56 ± 0,10 % проти 5,91 ± 0,05, Р < 0,001). За результатами нейропсихологічного тестування вірогідно поліпшились когнітивні функції серед обстежуваних пацієнтів: середній бал за Монреальською шкалою оцінки когнітивних функцій через 3 місяці прийому левотироксину становив 26,65 ± 0,47 проти 23,77 ± 0,60 на початку дослідження, Р < 0,001. Висновки. Призначення замісної терапії препаратами левотироксину у хворих на субклінічний гіпотиреоз сприяло нормалізації показників ліпідного обміну та зменшенню числа атерогенних дисліпідемій, поліпшенню функціонального стану ендотелію судин та когнітивних функцій.

Background. According to epidemiological studies, the prevalence of subclinical hypothyroidism is about 6 % and it depends on age, gender, region of residence and, at the same time, significantly exceeds the frequency of primary hypothyroidism. Within one year, 5 % of cases of subclinical hypothyroidism turn into the manifested form. Delayed diagnosis of the disease increases the risk of serious complications. It is still controversial whether subclinical hypothyroidism affects blood pressure because of conflicting results in published studies. Thus, the aim of this study was to assess the effects of levothyroxine replacement therapy in patients with subclinical hypothyroidism and hypertension on lipid metabolism, functional state of the endothelium and cognition. Materials and methods. Thirty-one patients with subclinical hypothyroidism and stage 2 hypertension participa­ted in the study, among them 12 (38.71 %) men and 19 (61.29 %) women. The average age of participants was 63.19 ± 1.93 years. The study examined lipid profile, functional state of the endothelium, and cognitive functions based on the results of the Montreal Cognitive Assessment before and after 3 months of additional administration of the levothyroxine replacement thera­py at a dose 25–50 µg daily. Results. The lipid analysis revealed a significant decrease in total cholesterol for 10.08 % (5.54 ± 0.17 mmol/L against 6.23 ± 0.25 mmol/L, Р < 0.05), low-density lipoprotein choleste­rol for 24.5 % (3.39 ± 0.17 mmol/L against 4.49 ± 0.27 mmol/L, Р < 0.01), triglycerides for 19.42 % (1.66 ± 0.11 mmol/L against 2.06 ± 0.16 mmol/L, Р < 0.05) compared to those at baseline. At the same time, patients with subclinical hypothyroidism and hypertension showed a reliable decrease in atherogenic dyslipidemias, 64.52 against 74.19 %. We also observed a reliable improvement of the functional state of the endothelium: the mean value of the endothelium-dependent vasodilation of the brachial artery increased for 11 % (6.56 ± 0.10 % against 5.91 ± 0.05 %, Р < 0.001). The results of the neuropsychological testing showed a reliable improvement of the cognitive functions among examined patients: the average score on the Montreal Cognitive Assessment raised from 23.77 ± 0.60 at baseline to 26.65 ± 0.47 after three months of taking levothyro­xine, Р < 0.001. Conclusions. Levothyroxine replacement therapy in patients with subclinical hypothyroidism and hypertension was followed by a normalization of lipid profile and a decrease in atherogenic dyslipidemias, an improvement of the functional state of the endothelium and state of cognition.


Ключові слова

субклінічний гіпотиреоз, артеріальна гіпертензія, дисліпідемія, ендотеліальна дисфункція, когнітивні порушення, левотироксин

subclinical hypothyroidism; hypertension; dyslipidemia; endothelial dysfunction; cognitive disorders; levothyroxine


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Silva B.V., Sousa C., Caldeira D., Abreu A., Pinto F.J. Mana–gement of arterial hypertension: Challenges and opportunities. Clin. Cardiol. 2022. 45(11). 1094-1099. DOI: 10.1002/clc.23938.
 2. Li H., Hu Y.J., Lin H., Xia H., Guo Y., Wu F. Hypertension and Comorbidities in Rural and Urban Chinese Older People: An Epi–demiological Subanalysis From the SAGE Study. Am. J. Hypertens. 2021. 34(2). 183-189. DOI: 10.1093/ajh/hpaa146. 
 3. Marushchak M., Maksiv K., Krynytska I., Stechyshyn I. Glutathione antioxidant system of lymphocytes in the blood of patients in a setting of concomitant chronic obstructive pulmonary disease and arterial hypertension. Pol. Merkur. Lekarski. 2019. 47(281). 177-182. PMID: 31812971.
 4. Yoo W.S., Chung H.K. Subclinical Hypothyroidism: Prevalence, Health Impact, and Treatment Landscape. Endocrinol. Metab. 2021. 36(3). 500-513. https://doi.org/10.3803/EnM.2021.1066.
 5. Floriani С., Gencer В., Collet T.H., Rodondi N. Subclinical thyroid dysfunction and cardiovascular diseases: 2016 update. European Heart Journal. 2018. 39(7). 503-507. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx050.
 6. Pankiv V.I., Yuzvenko T.Y., Pankiv I.V. Type 2 diabetes mellitus and subclinical hypothyroidism: focusing on the role of cholecalciferol. Problems of Endocrine Pathology. 2019. 68(2). 46-51. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2019.2.07.
 7. Jonklaas J. Hypothyroidism, lipids, and lipidomics. Endocrine. 2023 Pub. 17 June 2023; https://doi.org/10.1007/s12020-023-03420-9.
 8. Kaushik A., Agrawal M. Relationship Between Subclinical Hypothyroidism and the Risk of Cardiovascular Complications. Cureus. 2023. 15(1). e33708. DOI: 10.7759/cureus.33708.
 9. Kshirsagar M.S., Sontakke R.A.V. Subclinical Hypothyroidism: Biochemical and Molecular Cardiovascular Disease Risks. Journal of Coastal Life Medicine. 2023. 11(1). 2850-2856. Retrieved from https://www.jclmm.com/index.php/journal/article/view/766.
 10. Bilous I., Pavlovych L., Krynytska I., Marushchak M., Kamyshnyi A. Apoptosis and Cell Cycle Pathway-Focused Genes Expression Analysis in Patients with Different Forms of Thyroid Pathology. Open Access Maced J. Med. Sci. 2020. 8(B). 784-792. DOI: 10.3889/oamjms.2020.4760.
 11. Paschou S.A., Bletsa E., Stampouloglou P.K., et al. Thyroid disorders and cardiovascular manifestations: an update. Endocrine. 2022. 75. 672-683. https://doi.org/10.1007/s12020-022-02982-4.
 12. Sue L.Y., Leung A.M. Levothyroxine for the Treatment of Subclinical Hypothyroidism and Cardiovascular Disease. Front Endocrinol. (Lausanne). 2020. 11. 591588. DOI: 10.3389/fendo.2020.591588.
 13. Chrysant S.G. The current debate over treatment of subclinical hypothyroidism to prevent cardiovascular complications. Int. J. Clin. Pract. 2020. 4(7). e13499. DOI: 10.1111/ijcp.13499. Epub 2020 May 3. PMID: 32159256.
 14. Pelúcio L., Nardi A.E., Ornelas A.C., Levitan M. Psychiatric Disorders and Quality of Life in Patients with Hypothyroidism: A Narrative Review. J. Depress. Anxiety. 2016. 5. 241. DOI: 10.4200/2167-1044.1000241.
 15. Aziz M., Kandimalla Y., Machavarapu A., et al. Effect of Thyroxin Treatment on Carotid Intima-Media Thickness (CIMT) Reduction in Patients with Subclinical Hypothyroidism (SCH): a Meta-Analysis of Clinical Trials. J. Atheroscler. Thromb. 2017. 24(7). 643-659. DOI: 10.5551/jat.39917.
 16. Nuguru S.P., Rachakonda S., Sripathi S., Khan M.I., Patel N., Meda R.T. Hypothyroidism and Depression: A Narrative Review. Cureus. 2022. 14(8). e28201. DOI: 10.7759/cureus.28201.
 17. Okuno Y., Nakayasu N. Thyroid function and therapeutic efficacy of thyroxine in depression. Jpn. J. Psychiatr. Neurol. 1988. 42. 763-770. https://doi.org/10.1111/j.1440-1819.1988.tb01164.x.
 18. Urgatz B., Razvi S. Subclinical hypothyroidism, outcomes and management guidelines: a narrative review and update of recent literature. Current Medical Research and Opinion. 2023. 39(3). 351-365. https://doi.org/10.1080/03007995.2023.2165811.
 19. Matlock C.L., Vanhoof A.R., Rangrej S.B., Rathore R. Comparison Between Levothyroxine and Lifestyle Intervention on Subclinical Hypothyroidism in Women: A Review. Cureus. 2023. 15(4). e38309. DOI: 10.7759/cureus.38309.
 20. Bauer B.S., Azcoaga-Lorenzo A., Agrawal U., McCowan C. Management strategies for patients with subclinical hypothyroidism: a protocol for an umbrella review. Syst. Rev. 2021 Nov 1. 10(1). 290. DOI: 10.1186/s13643-021-01842-y. PMID: 34724981.
 21. Kravchun N.O., Dunaieva I.P. Subclinical hypothyroidism: is hormone replacement therapy always necessary? International Journal of Endocrinology. 2021. 17(5). 418-421. DOI: 10.22141/2224-0721.17.5.2021.241520.
 22. Calissendorff J., Falhammar H. To Treat or Not to Treat Subclinical Hypothyroidism, What Is the Evidence? Medicina (Kaunas). 2020. 56(1). 40. DOI: 10.3390/medicina56010040.
 23. Bekkering G.E., Agoritsas T., Lytvyn L., et al. Thyroid hormones treatment for subclinical hypothyroidism: a clinical practice guideline. BMJ. 2019 May 14. 365. l2006. DOI: 10.1136/bmj.l2006. PMID: 31088853.
 24. Redford C., Vaidya B. Subclinical hypothyroidism: Should we treat? Post Reproductive Health. 2017. 23(2). 55-62. DOI: 10.1177/2053369117705058.
 25. Williams B., Mancia G., Spiering W., et al. ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Hypertension (ESH). European Heart Journal. 2018 Oct. 39(33). 3021-3104. doi: 10.1097/HJH.0000000000001940. Erratum in: J. Hypertens. 2019 Jan. 37(1). 226. PMID: 30234752.
 26. Celermajer D.S., Sorensen K.E., Gooch V.M., et al. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. The Lancet. 1992. 340(8828). 1111-1115. https://doi.org/10.1016/0140-6736(92)93147-F.
 27. Mavromati M., Jornayvaz F.R. Hypothyroidism-Associated Dyslipidemia: Potential Molecular Mechanisms Leading to NAFLD. Int. J. Mol. Sci. 2021. 22(23). 12797. DOI: 10.3390/ijms222312797.
 28. Liu H., Peng D. Update on dyslipidemia in hypothyroidism: the mechanism of dyslipidemia in hypothyroidism. Endocrine Connections. 2022. 11(2). e210002. from: https://doi.org/10.1530/EC-21-0002.
 29. Hussain A., Elmahdawi A.M., Elzeraidi N., Fatimah N., Khalid A. The Effects of Dyslipidemia in Subclinical Hypothyroidism. Cureus. 2019. 11(11). e6173. DOI: 10.7759/cureus.6173.
 30. Pankiv V. Correction of blood lipid spectrum and functional state of the liver in patients with hypothyroidism. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal. 2018. 14(4). From: http://www.mif-ua.com/archive/article/46334.
 31. Skrypnyk N.V., Vatseba T.S. Metabolic syndrome and hypothyroidism: pathogenic relationships, diagnosis and treatment. Diabetology, Thyroidology and Metabolic Disorders. 2017. 1(37). 60-63.
 32. Gluvic Z.M., Obradovic M.M., Sudar-Milovanovic E.M., et al. Regulation of nitric oxide production in hypothyroidism. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2020. 124. 109881. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.109881.
 33. Ningning G., Cuixia G., Xuedi C., Yuan F., Limin T. Endothelial Function in Patients with Subclinical Hypothyroidism: A Meta-Analysis. Horm. Metab. Res. 2019. 51(11). 691-702. DOI: 10.1055/a-1018-9564.
 34. Lekakis J., Papamichael C., Alevizaki M., et al. Flow-Media–ted, Endothelium-Dependent Vasodilatation Is Impaired in Subjects with Hypothyroidism, Borderline Hypothyroidism, and High-Normal Serum Thyrotropin (TSH) Values. Thyroid. 1997 Jun. 7(3). 411-4. DOI: 10.1089/thy.1997.7.411. PMID: 9226212.
 35. Tudoran M., Tudoran C. Particularities of endothelial dysfunction in hypothyroid patients. Polish Heart Journal. 2020. 124. 1897-4279. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.109881.
 36. Niknam N., Khalili N., Khosravi E., Nourbakhsh M. Endothelial dysfunction in patients with subclinical hypothyroidism and the effects of treatment with levothyroxine. Adv. Biomed. Res. 2016 Mar 16. 5. 38. DOI: 10.4103/2277-9175.178783. PMID: 27099851.
 37. Janaszak-Jasiecka A., Siekierzycka A., Płoska A., Dobrucki I.T., Kalinowski L. Endothelial Dysfunction Driven by Hypoxia — The Influence of Oxygen Deficiency on NO Bioavailability. Biomolecules. 2021. 11(7). 982. https://doi.org/10.3390/biom11070982.
 38. Pelúcio L., Nardi A.E., Ornelas A.C., Levitan M. Psychiatric Disorders and Quality of Life in Patients with Hypothyroidism: A Narrative Review. J. Depress. Anxiety. 2016. 5. 241. DOI: 10.4200/2167-1044.1000241.
 39. Landucci E., Laurino A., Cinci L., Gencarelli M., Raimondi L. Thyroid Hormone, Thyroid Hormone Metabolites and Mast Cells: A Less Explored Issue. Front. Cell. Neurosci. 2019. 13. 79. DOI: 10.3389/fncel.2019.00079.

Повернутися до номеру