Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 18, №8, 2023

Повернутися до номеру

Ретроспективний аналіз поширеності гострих респіраторних інфекцій у дітей Івано-Франківської області

Автори: Буяк П.З.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. У статті наведено сучасні дані про поширеність та особливості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій у дитячому віці за даними ретроспективного аналізу медичної документації. Мета дослідження: проаналізувати епідеміологію та встановити особливості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій у дитячому віці за даними ретроспективного аналізу медичної документації. Матеріали та методи. Ретельно вивчено виписки з медичних карт стаціонарних хворих з гострою респіраторною патологією та статистичні звіти роботи отоларингологічного відділення комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» за 2017–2022 роки, що включали 1177 пацієнтів. Результати. До клінічних особливостей гострих респіраторних захворювань госпіталізованих в отоларингологічне відділення дітей відносимо: вік дітей від 3 років (89,0 %), часту госпіталізацію в стаціонар (понад 4 рази на рік) у віці від 4 до 6 років; утруднене носове дихання (87,0 %), головний біль (72,0 %), підвищену температуру тіла понад 37,9 °С (37,0 %), гнійні виділення з носа (20,0 %), кашель (15,6 %), загальну слабкість (12,3 %). Середня тривалість захворювання до моменту надходження в стаціонар становила 8,0 ± 0,2 дня, а тривалість недуги після госпіталізації — 7,0 ± 0,1 дня відповідно. Встановлено, що серед госпіталізованих у стаціонар питому частку становили хворі з патологією лор-органів, яка, найімовірніше, первинно була вірусною за походженням (75,0 %), при цьому переважно хворіли дівчатка (45,0 %), χ2 = 15,7; р < 0,05. Водночас частка комбінованих форм захворювань лор-органів з ускладненим перебігом становила 25 %, і на ці недуги у відсотковому співвідношенні хворіло більше хлопчиків (60 %), χ2 = 18,9; р < 0,05. Пансинусит натомість частіше виникав на тлі супутньої хронічної патології (70,0 і 30,0 %; р < 0,05), χ2 = 32; p < 0,05. За всі роки спостереження серед госпіталізованих у стаціонар дітей з гострими респіраторними захворюваннями переважали хворі вікової групи від 3 років. Більшість пацієнтів при цьому надходили в стаціонар у стані середньої тяжкості. В усіх дітей, які були госпіталізовані в стаціонар за звітний період, ми виявили ознаки респіраторного й інтоксикаційного синдромів. Висновки. Отримані дані потребують подальшого вивчення й спостереження в динаміці з метою стратифікації чинників ризику розвитку IgA-васкуліту в дитячому віці.

Background. The article presents modern data about the prevalence and peculiarities of the course of acute respiratory viral infections in a childhood based on retrospective analysis of medical records. The purpose of this article was to analyze the epidemiology and features of acute respiratory viral infections in children based on the retrospective analysis of medical records, and reports of the Public Health Center. Materials and methods. Extracts from the medical charts of inpatients with acute respiratory pathology and statistical reports of the work of the ENT department of Ivano-Frankivsk Regional Children’s Clinical Hospital for 2017–2022, which included 1,177 patients, were carefully studied. Results. The clinical features of acute respiratory infections in children hospitalized to the ENT department were as follows: age over 3 years (89 %), frequent admissions to the hospital (> 4 times a year) at the age of 4–5 years, nasal congestion (87.0 %), headache (72.0 %), body temperature above 37.9 °С (37 %), purulent nasal discharge (20 %), cough (15.6 %), general weakness (12.3 %). The average duration of the disease before hospitalization was 8.0 ± 0.2 days, and after hospitalization, it was 7.0 ± 0.1 days. It was found that those hospitalized had mostly ENT pathology, which initially was more likely to be viral (75.0 %); moreover, predominantly girls were affected (45 %), χ2 = 15.7, p < 0.05. At the same time, the proportion of combined forms of ENT diseases with a complicated course was 25 %, and boys were more likely to be affected (60 %), χ2 = 18.9, p < 0.05. Pansinusitis, on the other hand, occurred more often against the background of secondary chronic pathology (70.0 and 30.0 %, p < 0.05), χ2 = 32, p < 0.05. During all years of observation, the age group of 3 years and older prevailed among hospitalized children with acute respiratory infections. Most patients were admitted to the hospital in a condition of moderate severity. In all children hospitalized during the reporting period, we have found signs of respiratory syndrome such as nasal congestion and anosmia, sore throat, cough, purulent nasal discharge, as well as symptoms of intoxication: general weakness, headache, fever. ­Conclusions. The obtained data require further study and observation in the dynamics in order to stratify risk factors for the development of IgA-vasculitis in a childhood.


Ключові слова

діти; гострі респіраторні інфекції; епідеміологія

children; acute respiratory infections; epidemiology


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Steć Z., Burska Z., Brożek-Mądry E., Straburzyński M., Waliszewska-Prosół M., Krzeski A. Clinical characteristics of acute rhinosinusitis in COVID-19 a post hoc analysis of a longitudinal study. Otolaryngologia Polska. 2022 Nov 24. 77(1). 1-5. https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.1076.
2. Horník P., Machač J. Acute rhinosinusitis in children. Pediatrie pro praxi. 2022 Nov 22. 23(6). 378-82. https://doi.org/10.36290/ped.2022.068.
3. Rapiejko P., Talik P., Jurkiewicz D. New treatment options for acute rhinosinusitis according to EPOS 2020. Otolaryngologia Polska. 2021 Dec 7. 76(1). 29-39. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.7094.
4. Furuse Y., Tamaki R., Suzuki A., Kamigaki T., Okamoto M., Saito-Obata M. et al. Epidemiological and clinical characteristics of children with acute respiratory viral infections in the Philippines: a prospective cohort study. Clinical Microbiology and Infection. 2021 Jul 1. 27(7). 1037. e9-14. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.09.017.
5. Singh H., Kaur H., Singh K., Sen C.K. Cutaneous Manifestations of COVID-19: A Systematic Review. Advances in Wound Care. 2020 Oct 19. https://doi.org/10.1089/wound.2020.1309.
6. Ren L., Lin L., Zhang H., Wang Q., Cheng Y., Liu Q. et al. Epidemiological and clinical characteristics of respiratory syncytial virus and influenza infections in hospitalized children before and during the –COVID-19 pandemic in Central China. Influenza and Other Respiratory Viruses. 2023 Feb. 17(2). https://doi.org/10.1111/irv.13103.
7. Sugita K., Kaneko S., Hisada R., Harano M., Anno E., Hagiwara S. et al. Development of IgA vasculitis with severe glomerulonephritis after COVID-19 vaccination: a case report and literature review. CEN Case Reports. 2022 Mar 11. https://doi.org/10.1007/s13730-022-00695-1.
8. Henderson L.A., Canna S.W., Friedman K.G., Gorelik M., Lapidus S.K., Bassiri H. et al. American College of Rheumatology Clinical Guidance for Multisystem Inflammatory Syndrome in Children Associated With SARS-CoV-2 and Hyperinflammation in Pediatric COVID-19: Version 1. Arthritis & Rheumatology. 2020 Oct 3. 72(11). 1791-805. https://doi.org/10.1002/art.41454.
9. Wang J.J., Xu Y., Liu F.F., Wu Y., Samadli S., Wu Y.F. et al. Association of the infectious triggers with childhood Henoch-Schonlein purpura in Anhui province, China. Journal of Infection and Public Health. 2020 Jan. 13(1). 110-7. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2019.07.004.
10. El Hasbani G., Taher A.T., Jawad A.S.M., Uthman I. Henoch-Schönlein purpura: Another COVID-19 complication. Pediatric Dermatology. 2021 Jul 16. 38(5). 1359-60. https://doi.org/10.1111/pde.14699.
11. van Doorn H.R., Yu H. Viral Respiratory Infections. Hunter’s Tropical Medicine and Emerging Infectious Diseases. 2020. 284-8. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-55512-8.00033-8.
12. García-Callejo F.J., Alba-García J.R., Orozco-Núñez S., Martínez-Giménez L., Balaguer-García R., Ruescas-Gómez L. Aspectos asistenciales de la infección periamigdalina antes y durante la pandemia de COVID-19. Acta Otorrinolaringológica Española. 2023 Mar. 74(2). 108-15. https://doi.org/10.1016/j.otorri.2022.04.003.
13. Mettias B., Jenkins D., Rea P. Ten-year prevalence of acute hospital ENT infections and the impact of COVID: A large population study. Clinical Otolaryngology. 2022 Sep 17. 48(1). 10-6. doi: https://doi.org/10.1111/coa.13978.
14. Machura E., Krakowczyk H., Bąk-Drabik K., Szczepańska M. SARS-CoV-2 Infection as a Possible Trigger for IgA-Associated Vasculitis: A Case Report. Children. 2023 Feb 10. 10(2). 344. https://doi.org/10.3390/children10020344.
15. Zhu G., Xu D., Zhang Y., Wang T., Zhang L., Gu W. et al. Epidemiological characteristics of four common respiratory viral infections in children. Virology Journal. 2021 Jan 6. 18(1). https://doi.org/10.1186/s12985-020-01475-y.
16. Hasan M.M., Saha K.K., Yunus R.M., Alam K. Prevalence of acute respiratory infections among children in India: Regional inequalities and risk factors. Maternal and Child Health Journal. 2022 Apr 18. https://doi.org/10.1007/s10995-022-03424-3.
17. Mameli C., Picca M., Buzzetti R., Pace M.E., Badolato R., Cravidi C. et al. Incidence of acute respiratory infections in preschool children in an outpatient setting before and during Covid-19 pandemic in Lombardy Region, Italy. Italian Journal of Pediatrics. 2022 Feb 3. 48(1). https://doi.org/10.1186/s13052-022-01221-w.
18. Costa L.F., Da Silveira H.L., Queiróz D.A.O., Mantese O.C., Yokosawa J. Respiratory virus infections in hospitalized and non-hospita–lized children: determinants of severe course of the disease. The Journal of Infection in Developing Countries. 2022 Jan 31. 16(01). 196-205. https://doi.org/10.3855/jidc.15117.
19. Song W., Yang Y., Huang Y., Chen L., Shen Z., Yuan Z. et al. Acute respiratory infections in children, before and after the COVID-19 pandemic, a sentinel study. Journal of Infection. 2022 Jul. 85(1). 90-122. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2022.04.006.
20. Naz R., Gul A., Javed U., Urooj A., Amin S., Fatima Z. Etiology of acute viral respiratory infections common in Pakistan: A review. Reviews in Medical Virology. 2018 Dec 12. e2024. https://doi.org/10.1002/rmv.2024.

Повернутися до номеру