Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №1, 2024

Повернутися до номеру

Можливість прогнозування виникнення ускладнень з боку нервової системи у хворих на COVID-19

Автори: Юрко К.В., Соломенник Г.О., Кучерявченко В.В., Бондар О.Є., Козько В.М., Лєсна А.С., Біловол А.М.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Проблема коронавірусної хвороби (COVID-19) залишається актуальною через високу захворюваність та летальність. Відомі різноманітні ураження нервової системи на фоні COVID-19, що суттєво впливають на перебіг захворювання. Прогнозування розвитку неврологічних ускладнень потребує подальшого вивчення. Мета роботи: проаналізувати показники газового складу крові, коагулограми та гострої фази запалення у хворих із COVID-19 залежно від тяжкості їх стану та наявності ускладнень з боку нервової системи. Матеріали та методи. Обстежено 96 (100 %) хворих на підтверджену коронавірусну хворобу (COVID-19) з наявністю пневмонії та відсутністю неврологічних захворювань в анамнезі. До групи I увійшли 43 (44,79 %) пацієнти середньої тяжкості, до групи II — 53 (55,21 %) особи з тяжким станом. Оцінювали сатурацію крові, показники газового складу та кислотно-лужної рівноваги крові, показники коагулограми, вміст інтерлейкіну-6 (ІЛ-6), феритину, С-реактивного білка (СРБ) в сироватці крові. Контрольну групу становили 25 здорових донорів. Результати. Проведено порівняльний аналіз клінічних проявів ураження нервової системи та неврологічних ускладнень, показників газового складу крові, кислотно-лужної рівноваги, гострої фази запалення, коагулограми у хворих на COVID-19 залежно від ступеня тяжкості хвороби. Висновки. У хворих на COVID-19 частота виникнення неврологічних проявів, ступінь вираженості змін показників газового складу крові, кислотно-лужної рівноваги, коагулограми, вмісту СРБ, феритину та ІЛ-6 залежать від тяжкості перебігу хвороби. Неврологічні ускладнення у вигляді гострого порушення мозкового кровообігу, набряку головного мозку, транзиторної ішемічної атаки виникають у 16,67 % хворих на COVID-19 середньотяжкого та тяжкого перебігу. Ризик розвитку цих ускладнень асоціюється з більш вираженими гіперкапнією (р < 0,001), респіраторним ацидозом (р < 0,001), ознаками гіперкоагуляції (р < 0,001), змінами рівня ІЛ-6 (р < 0,01) та СРБ (р < 0,001).

Background. The problem of coronavirus disease (COVID-19) remains relevant due to high morbidity and mortality. There are various lesions of the nervous system in the setting of COVID-19 that significantly affect the course of the disease. Predicting the development of neurological complications requires further research. The aim of the study is to analyze the state of blood gas composition, coagulogram and acute phase of inflammation in patients with COVID-19 depending on the severity of their state and the presence of neurological complications. Materials and methods. We examined 96 patients with confirmed coronavirus disease with pneumonia and no history of neurological diseases. Group I included 43 (44.79 %) individuals with moderate COVID-19, and group II — 53 (55.21 %) patients with severe condition. Blood saturation, blood gas composition and acid-base balance, coagulogram, levels of interleukin-6 (IL-6), ferritin, and C-reactive protein (CRP) in the blood serum were evaluated. The control group consisted of 25 healthy donors. Results. A comparative analysis was performed of the clinical manifestations of nervous system damage and neurological complications, blood gas composition, acid-base balance, acute phase of inflammation, coagulogram in patients with COVID-19 depending on the severity of the disease. Conclusions. In patients with COVID-19, the incidence of neurological symptoms, the degree of changes in blood gas composition, acid-base balance, coagulogram, levels of CRP, ferritin and IL-6 depend on the severity of the disease. Neurological complications in the form of acute cerebrovascular accident, cerebral edema, and transient ischemic attack occur in 16.67 % of patients with moderate to severe COVID-19. The risk of developing these complications is associated with more severe hypercapnia (p < 0.001), respiratory acidosis (p < 0.001), signs of hypercoagulability (p < 0.001), changes in IL-6 (p < 0.01) and CRP (p < 0.001).


Ключові слова

коронавірусна хвороба (COVID-19); вірусна інфекція; ступінь тяжкості; D-димер; коагулограма; неврологічні прояви; ускладнення; прогноз

coronavirus disease (COVID-19); viral infection; seve-rity; D-dimer; coagulogram; neurological symptoms; complications; prognosis


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. World Health Organization. ICD-11 International Classification of Diseases 11th Revision. The global standard for diagnostic health information [Internet]. Ginebra: WHO, 2021 [citado 12/11/2021]. https://icd.who.int/en, 05/02/2023.
 2. Berlit P. et al. Neurological manifestations of COVID-19 — guideline of the German society of neurology. Neurological Research and Practice. 2020. 2 (51). 1-14.
 3. Chang S., Schecht M., Jain R., Belani P. Neuroimaging. Acute Neurological Complications of Coronavirus Disease. Clin. N. Am. 2023 Feb. 33(1). 57-68. doi: 10.1016/j.nic.2022.07.003. 
 4. Zhang J.J., Dong X., Liu G.H., Gao Y.D. Risk and Protective Factors for COVID-19 Morbidity, Severity, and Mortality. Clin. Rev. Allergy Immunol. 2023 Feb. 64(1). 90-107. doi: 10.1007/s12016-022-08921-5. Epub 2022 Jan 19.
 5. Sousa Rêgo L.O., Alves Braga L.L., Vilas-Boas G.S., Oliveira Cardoso M.S., Duraes A.R. Cardiovascular and Neurological Complications of COVID-19: A Narrative Review. J. Clin. Med. 2023 Apr 12. 12(8). 2819. doi: 10.3390/jcm12082819.
 6. Umesh M., Singaravelu V., Daulatabad V., Kamble P., Singhal A., John N.A., John J. An overview of prognostic value of neurologic and cardiac biomarkers in patients with COVID-19 sequelae. Horm. Mol. Biol. Clin. Investig. 2022 Jun 21. 43(4). 475-484. doi: 10.1515/hmbci-2022-0015. eCollection 2022 Dec 1.
 7. Michael B.D., Walton D., Westenberg E., García-Azorín D., Singh B., Tamborska A.A., et al; Global COVID-19 Neuro Research Coalition. Consensus Clinical Guidance for Diagnosis and Management of Adult COVID-19 Encephalopathy Patients. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2023 Winter. 35(1). 12-27. doi: 10.1176/appi.neuropsych.22010002. Epub 2022 Jul 25.
 8. Huang Z., Haile K., Gedefaw L., Lau B.W., Jin L., Yip S.P., Huang C.L. Blood Biomarkers as Prognostic Indicators for Neurological Injury in COVID-19 Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int. J. Mol. Sci. 2023 Oct 30. 24(21). 15738. doi: 10.3390/ijms242115738.
 9. Yan M.Z., Yang M., Lai C.L. Post-COVID-19 Syndrome Comprehensive Assessment: From Clinical Diagnosis to Imaging and Biochemical-Guided Diagnosis and Management. Viruses. 2023 Feb 14. 15(2). 533. doi: 10.3390/v15020533.
 10. Gupta V., Acharya S., Keerti A. Common Coagulopathies Associated With COVID-19 Patients. Cureus. 2023 Apr 24. 15(4). e38067. doi: 10.7759/cureus.38067. eCollection 2023 Apr.
 11. Arturi F., Melegari G., Giansante A., Giuliani E., Bertellini E., Barbieri A. COVID-19 Biomarkers for Critically Ill Patients: A Compendium for the Physician. Neurol. Int. 2023 Jul 23. 15(3). 881-895. doi: 10.3390/neurolint15030056.
 12. Liu A., Hammond R., Donnelly P.D., Kaski J.C., Coates A.R.M. Effective prognostic and clinical risk stratification in COVID-19 using multimodality biomarkers. J. Intern. Med. 2023 Jul. 294(1). 21-46. doi: 10.1111/joim.13646. Epub 2023 May 7.

Повернутися до номеру