Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Артеріальна гіпертензія" 6 (44) 2015

Повернутися до номеру

Визначення додаткових ризиків у хворих на артеріальну гіпертензію, які працюють в умовах впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону

Автори: Селюк М.М. - Військово-медична академія; Потаскалова В.С. - НМУ імені О.О. Богомольця; Бурлака А.П. - Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ; Хайтович М.В. - НМУ імені О.О. Богомольця; Козачок М.М., Селюк О.В. - Військово-медична академія

Рубрики: Кардіологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Визначення вмісту маркерів окисного пошкодження ДНК 8-OHdG у добовій сечі хворих на артеріальну гіпертензію гарантує безпечне, неінвазивне, нешкідливе для пацієнта дослідження. Технічний результат дозволяє отримати високочутливу та специфічну діагностику окисного пошкодження мітохондріальної ДНК у хворих на артеріальну гіпертензію, які працюють в умовах впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону.
Визначення 8-OHdG у хворих на артеріальну гіпертензію, які працюють в умовах впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону, є високоінформативним і швидким методом діагностики підвищення ризиків перебігу захворювання.

Определение содержания маркеров окислительного повреждения ДНК 8-OdG в суточной моче больных артериальной гипертензией гарантирует безопасное, неинвазивное, безвредное для пациента исследование. Технический результат позволяет получить высокочувствительную и специфическую диагностику окислительного повреждения митохондриальной ДНК у больных артериальной гипертензией, работающих в условиях воздействия электромагнитного излучения сверхвысокочастотного диапазона.
Определение 8-OHdG у больных артериальной гипертензией, работающих в условиях воздействия электромагнитного излучения сверхвысокочастотного диапазона, является высокоинформативным и быстрым методом диагностики повышенных рисков течения заболевания.

Determination of the content of oxidative DNA damage markers 8-OHdG in daily urine of patients with hypertension provides safe, non-invasive, harmless to the patient study. The technical result provides a highly sensitive and specific diagnosis of oxidative damage to mitochondrial DNA in patients with hypertension, who work under the influence of microwave electromagnetic radiation.
Determination of 8-OHdG in patients with hypertension, who work under the influence of microwave electromagnetic radiation, is a highly informative and fast method of diagnosis of increased risk of the disease.


Ключові слова

артеріальна гіпертензія, окисне пошкодження ДНК, електромагнітне випромінювання надвисокочастотного діапазону.

артериальная гипертензия, окислительное повреждение ДНК, электромагнитное излучение сверхвысокочастотного диапазона.

hypertension, oxidative DNA damage, microwave electromagnetic radiation.

Статтю опубліковано на с. 45-47

 

Найбільш поширеною серед захворювань серцево-судинної системи є артеріальна гіпертензія (АГ). Серед факторів ризику виникнення серцево-судинної патології лише вік, стать та спадковість не підлягають модифікації. Велике значення надається палінню, нераціональному харчуванню, гіподинамії, гіперліпідемії, гіперглікемії. Але до факторів ризику належать ще і несприятливі умови праці — надмірне електромагнітне випромінювання (ЕМВ) надвисокочастотного діапазону (НВЧ) тощо [4]. При обстеженні спеціалістів, які обслуговують засоби радіолокації, радіонавігації та зв’язку, установлено, що ЕМВ НВЧ викликають зміни в клітинах організму [5]. 

Відомо, що провідну роль у патогенезі АГ відіграє окисне пошкодження ДНК [3]. Ініціація генерування в ендотелії активних форм кисню є тригерним фактором, що індукує мітохондріальну недостатність при серцево-судинних захворюваннях [6].
Методи діагностики окисного пошкодження мітохондріальної ДНК, що на сучасному етапі рекомендуються для проведення у хворих із різноманітною патологією [2], часто виявляються тяжко виконуваними в клінічній практиці (визначення лактату в крові, аналіз активності ферментів у біоптаті скелетних м’язів, визначення активності ферментів дихального ланцюга, особливо цитратсинтетази, сукцинатдегідрогенази та цитохром-С-оксидази) або потребують спеціальної дорогої апаратури і навченого медичного персоналу [1]. Також існує спосіб біохемілюмінесценції, що дозволяє визначити ступінь вільнорадикального окиснення. Однак цей метод чутливий, але малоспецифічний, крім того, він інвазивний.

Матеріали та методи

Обстежено 40 хворих на артеріальну гіпертензію, які працювали в умовах впливу ЕМВ НВЧ (І група), віком від 25 до 47 років (36,7 ± 5,5 року), тривалість захворювання становила від 1 до 7 років (в середньому 4,1 ± 1,5 року). Як група порівняння обстежені 40 чоловіків, хворих на артеріальну гіпертензію, які не зазнавали тривалого впливу ЕМВ НВЧ (ІІ група), та 40 здорових чоловіків відповідного віку (контроль). 
Аналізували спектральні характеристики 8-OHdG при довжині хвиль 225–300 нм (рис. 1). Значення молярних коефіцієнтів поглинання для окислених дезоксонуклеозидів і основ реєструвалися при 250; 260; 280; 293 нм. При аналізі спектральних характеристик отриманих фракцій було відмічено, що вони містять окислені 8-оксо-2'-дезоксогуанозин і 8-оксогуанін.
Хворим, які надійшли в стаціонар, проводили збір добової сечі. Швидкість екскреції та вміст 8-OHdG екстрагують із сечі на колонці твердофазної екстракції (Merck, Німеччина).
Вміст маркера окисного пошкодження мітохондріальної ДНК вимірювали за допомогою такого методу: 8-OHdG, що надходить в сечу внаслідок нуклеозидного шляху репарації ДНК та ексцизії глікозилазами, екстрагували з добової сечі на колонці твердофазної екстракції (Merck, Німеччина).
Спектрофотометрію кожної фракції проводили на –СФ-46 з реєстрацією значень А при 250; 260; 280 та 293 нм. При аналізі спектральних характеристик фракцій було встановлено, що вони містять окислений гуанін і гуанозин.
Проводилась ідентифікація компонентів фракцій елюатів за допомогою тонкошарової хроматографії на пластинках Silufol (Чехія) у системі розчинників ізопропанол/аміак/вода (7/2/1 за об’ємом).
Швидкість екскреції Rек-компоненти розраховували в нмоль/кг/добу за формулою:
де V — загальний об’єм сечі за добу, Vi — об’єм фракції елюату; Vappl — об’єм сечі, нанесеної на колонку; W — маса обстеженого.
Спосіб не потребує значних зусиль з боку медичного персоналу.
Установлено, що маркери МОС присутні в добовій сечі всіх хворих з АГ (рис. 2). Рівень 8-OHdG у сечі хворих І групи достовірно був найвищим (14,19 ± 8,62 нмоль/кг/добу; Р < 0,005), тоді як у хворих ІІ групи рівень 8-OHdG у середньому становив 5,55 ± 4,73 нмоль/кг/добу. У групі контролю рівень екскреції 8-OHdG — 0,79 ± 0,39 нмоль/кг/добу. 
Перевагами даного методу оцінки рівня оксидативного стресу є його неінвазивність, висока чутливість і специфічність.

Клінічний приклад

Хворий О., 37 років, при амбулаторному обстеженні висував скарги на головний біль, періодичне відчуття серцебиття, задишку при фізичному навантажені, підвищену пітливість, порушення сну та емоційну лабільність. На гіпертонічну хворобу хворіє протягом 5 років. Працював в умовах впливу ЕМВ НВЧ протягом 20 років (сумарна отримана доза 21 800 Вт). 
На момент обстеження виявлено підвищення цифр систолічного артеріального тиску (АТ) до 160 мм рт.ст., діастолічного — 90 мм рт.ст., ЧСС — 80 за хвилину. Добовий діурез становив 600 мл. При добовому моніторуванні АТ середній систолічний АТ становив 143 мм рт.ст. та середній діастолічний АТ — 75 мм рт.ст. 
Для оцінки рівню окисного стресу проводили визначення вмісту маркера окисного пошкодження мітохондріальної ДНК 8-OHdG у добовій сечі. 
Виявлено, що екскреція 8-OHdG за добу становила 31,6 нмоль/кг. 
Таким чином, у хворого О. виявлений високий рівень екскреції маркера окисного пошкодження, що свідчить про високий ступінь окисного пошкодження мітохондріальної ДНК. А отже в пацієнта зростає ризик виникнення ускладнень перебігу захворювання.

Висновок

Таким чином, у всіх хворих на артеріальну гіпертензію, які тривалий час зазнавали впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону, виявлено прояви мітохондріального оксидативного стресу у вигляді підвищення екскреції з сечею маркерів окисного пошкодження мітохондріальної ДНК. Рівень маркерів корелює з частотою й інтенсивністю скарг хворих, збільшенням індексу маси міокарда лівого шлуночка. 
Отже, у пацієнтів з АГ, які працювали в умовах впливу ЕМВ НВЧ, внаслідок мітохондріального окисного стресу зростає ризик виникнення ускладнень перебігу захворювання.

Список літератури

1. Бурлака А.П. Радикальні форми кисню при пухлинному процесі / Бурлака А.П., Сидорик Є.П. — К.: Наук. думка, 2006. — 227 с.  
 
2. Сидорик Є.П. Радикальні форми кисню при хімічному канцерогенезі та антикарциногенезі / Є.П. Сидорик, А.П. Бурлака // Шляхи та перспективи розвитку експериментальної онкології в Україні. — К.: ДІА, 2001. — С. 53-60. 
 
3. Хайтович М.В. Екскреція 8-оксогуаніну та 8-гідроксідіоксигуанозину як показники оксидативного стресу у дітей з вегетативними дисфункціями / М.В. Хайтович, Є.П. Сидорик, А.П. Бурлака // Науковий вісник національного медичного університету імені О.О. Богомольця. — 2004. — № 1–2. — С. 40-43.
 
4. Elhag M.A. Effects of electromagnetic field produced by mobile phones on the oxidant and antioxidant status of rats / M.A. Elhag, G.M. Nabil, A.M. Attia // Pak. J. Biol. Sci. — 2007. — № 12. — Р. 4. 
 
5. Mitochondrial dysfunction in the hypertensive rat brain: respiratory complexes exhibit assembly defects in hypertension / A. Lopez-Campistrous, L. Hao, W. Xiang et al. // Hypertension. — 2008. — № 51. — Р. 412-419. 
 
6. Okano H. Effects of static magnetic fields in biology: role of free radicals / H. Okano // Front. Biosci. — 2008. — № 13. — Р. 6106-6125. 
 

Повернутися до номеру