Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 10, №3, 2022

Повернутися до номеру

Клінічні особливості профілактики ускладнень та перебігу міопії під впливом комбінованого методу лікування: фотобіомодуляції та тривалої (6 місяців) нутрієнтної терапії

Автори: Гузун О.В., Коновалова Н.В., Храменко Н.І., Бушуєва Н.М.
ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», м. Одеса, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Проблема короткозорості залишається актуальною через збільшення частоти випадків, схильність до серйозних ускладнень. Мета: визначити клінічні особливості перебігу міопії середнього ступеня та методи профілактики ускладнень шляхом застосування комбінованого методу лікування — фотобіомодуляції (ФБМ) та тривалої (6 місяців) нутрієнтної терапії. Матеріали та методи. Обстежено 52 особи (104 ока) з міопією середнього ступеня. Хворі були розподілені в 2 групи: 27 (54 ока) — основна та 25 (50 очей) — контрольна. Усім 52 пацієнтам був проведений курс фотобіомодуляції на діодному лазері СМ-4.3 (λ = 650 нм, I = 0,4 мВт/см2, експозиція 300 с). 27 пацієнтам основної групи був рекомендований вітамінно-антиоксидантний комплекс формули AREDS, посилений вітаміном D3, омега-3 ПНЖК та ресвератролом. Усім пацієнтам було проведено стандартні загальноклінічні й офтальмологічні обстеження. Результати. Значних відмінностей динаміки показників після курсу ФБМ між групами не було. Однак спостереження через 6 місяців визначили, що показник гостроти зору (ГЗ) був на 23 % вищий у групі короткозорих, які отримували вітамінно-антиоксидантний комплекс протягом 6 місяців, ніж у контрольній групі; також за результатами частотного аналізу в групі, яка отримувала нутрицевтик, наприкінці дослідження в 3,1 раза частіше визначалась ГЗ, що була вищою за 0,3. Усі інші показники через 6 місяців спостереження в групі без нутрієнтів поверталися на рівень до лікування. У групі на фоні тривалого 6-місячного прийому вітамінно-антиоксидантного комплексу формули AREDS з вітаміном D3, омега-3 ПНЖК і ресвератролом відмічена стабілізація резервів акомодації (РА) на 84 % вище, ніж до лікування. Стабілізація колбочкової світової чутливості, варіабельність показника якої була зменшеною у 2 рази на початку дослідження, після лікування на 7-й хвилині досягла нормальних значень. Також у групі з нутрієнтами поліпшилися показники реофтальмографії завдяки стабілізації об’ємного кровонаповнення ока та значному зниженню спазму внутрішньоочних судин (α/t1) на 17,4 % (р < 0,05) через 6 місяців спостереження. Аналіз даних пупілографії наприкінці спостереження виявив зменшення максимальної та мінімальної площі зіниць під час акомодаційної конвергенції в середньому на 13 %, що свідчить про нормалізацію балансу функціонування симпатичного та парасимпатичного відділів ВНС, що іннервують циліарний м’яз, на фоні тривалого прийому вітамінно-антиоксидантного комплексу формули AREDS, посиленого вітаміном D3, омега-3 ПНЖК і ресвератролом. Висновки. Курс лікування, що містить застосування комбінованого методу лікування: фотобіомодуляції та тривалого 6-місячного прийому вітамінно-антиоксидантного комплексу формули AREDS з вітаміном D3, омега-3 ПНЖК і ресвератролом, дозволяє значно поліпшити гостроту зору, підвищити резерви акомодації, знизити силу оптичної корекції, стабілізувати внутрішньоочний кровообіг та знизити спазм внутрішньоочних судин крупного калібру шляхом нормалізації балансу функціонування симпатичного та парасимпатичного відділів ВНС та регуляції трофічних механізмів з поліпшенням фотопічної світлової чутливості. Завдяки цьому даний курс терапії сприяє профілактиці ускладнень перебігу міопії середнього ступеня.

Background. The problem of myopia remains relevant due to an increase in its frequency and the tendency to serious complications. Purpose: to determine the clinical features of the course of moderate myopia and methods to prevent complications by using a combined method of treatment — photobiomodulation (PBM) and long-term (6 months) nutrient therapy. Materials and methods. Fifty-two people (104 eyes) with moderate myopia were examined. They were divided into 2 groups: 27 (54 eyes) — main one and 25 (50 eyes) — controls. All 52 patients underwent a course of PBM using a SM-4.3 diode laser (λ = 650 nm, I = 0.4 mW/cm2, exposure of 300 sec). Twenty-seven people of the main group were recommended the vitamin-antioxidant complex of the AREDS formula, enhanced with vitamin D3, omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) and resveratrol. All patients underwent standard general clinical and ophthalmological examinations. Results. There were no significant differences in the dynamics of indicators after the PBM course bet­ween the groups. However, a follow-up after 6 months determined that visual acuity was 23 % higher in the myopic group receiving the vitamin-antioxidant complex for 6 months than in controls; also, according to the results of the frequency analysis, in the group taking a nutraceutical, the visual acuity higher than 0.3 was determined 3.1 times more often by the end of the study. The data of all other indicators after 6 months of observation in the group without nut­rients returned to the level before treatment. On the background of a long-term 6-month intake of the vitamin-antioxidant complex of the AREDS formula with vitamin D3, omega-3 PUFA and resveratrol, a stabilization of the accommodation reserve was 84 % higher than before treatment. Stabilization of cone spectral sensitivity whose indicator of variability reduced by 2 times at the beginning of the study, after the treatment at the 7th minute has reached normal values. Also, in the group with nutrients, the indicators of rheophthalmography were improved due to the stabilization of the volumetric blood filling of the eye and a significant decrease in the spasm of intraocular vessels (α/t1) by 17.4 % (p < 0.05) after 6 months of observation. Analysis of pupillography data at the end of observation revealed a decrease in the maximum and minimum pupil area during accommodative convergence by an average of 13 %, which shows the normalization of the balance of the functioning of the sympathetic and parasympathetic parts of the autonomic nervous system that innervate the ciliary muscle against the background of a long-term administration of the vitamin-antioxidant complex of the AREDS formula, enhanced with vitamin D3, omega-3 PUFA and resveratrol. Conclusions. The course of treatment, which includes the use of a combined method of treatment: photobiomodulation and a long-term 6-month intake of the vitamin-antioxidant complex of the AREDS formula with vitamin D3, omega-3 PUFA and resveratrol, allows you to significantly improve visual acuity, increase accommodation reserves, reduce the power of optical correction, stabilize intraocular blood circulation and reduce spasm of large intraocular vessels due to normalization of the balance of functioning of the sympathetic and parasympathetic parts of the autonomic nervous system and regulation of trophic mechanisms with improvement of photopic light sensitivity. Thanks to this, such course of therapy contributes to the prevention of complications of moderate myopia.


Ключові слова

міопія; фотобіомодуляція; вітамінно-антиоксидантний комплекс

myopia; photobiomodulation; vitamin-antioxidant complex


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Wong Y.-L., Sabanayagam C., Wong C.-W., et al. Six-year changes in myopic macular degeneration in adults of the Singapore Epidemiology of Eye Diseases study. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2020. 61(4). 14. DOI: 10.1167/iovs.61.4.14.
 2. Saw S.-M., Matsumura S., Hoang Q.V. Prevention and management of myopia and myopic pathology. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2019. 60. 488-499. DOI: 10.1167/iovs.18-25221.
 3. Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016. 123. 5. 1036-1042. DOI: 10.1016/j.ophtha.2016.01.006.
 4. Pizzarello L., Abiose А., Duerksen R., et al. Prevalence of Low Vision in Owerri Municipal Local Government Area of Imo State, Nigeria. American Journal of Biomedical Research. 2019. 7(1). 9-13.
 5. Theophanous С., Modjtahedi B.S., Batech М. Myopia prevalence and risk factors in children. Ophthalmic Physio. 2018. 12. 1581-1587.
 6. Pan C.W., Wu R.K., Li J. et al. Variation in prevalence of myopia between generations of migrant indians living in Singapore. Am. J. Ophthalmol. 2012. 154. 376-381.
 7. Zhou S., Yang L., Lu B., Wang H., Xu T., Du D., et al. Association between parents’ attitudes and behaviors toward children’s visual care and myopia risk in school-aged children (meta-analis). Medicine. 2017. 96. 52. e9270. DOI: 10.1097/MD.0000000000009270.
 8. Morgan I.G., French A.N., Ashby R.S., Guo X., Ding X., He M., Rose K.A. The epidemics of myopia: Aetiology and prevention. Prog. Retin. Eye Res. 2018 Jan. 62. 134-149. doi: 10.1016/j.preteyeres.2017.09.004. Epub 2017 Sep 23.
 9. Li J., Zhao X., Chen S., et al. Patterns of Fundus Autofluorescence in Eyes with Myopic Atrophy Maculopathy: A Consecutive Case Series Study. Curr. Eye Res. 2020. 17. 1-5. DOI: 10.1080/02713683.2020.1857780.
 10. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for age-related macular degeneration: the Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2) randomized clinical trial. JAMA. 2013. 309(19). 2005-2015. DOI: 10.1001/jama.2013.4997.
 11. Pan M., Zhao F., Xie B., et al. Dietary ω-3 polyunsaturated fatty acids are protective for myopia. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2021. 118(43). e2104689118. DOI: 10.1073/pnas.2104689118.
 12. Нuang F.C., Kuo H.C., Huang Y.H., Yu H.R., Li S.C., Kuo H.C. Anti-inflammatory effect of resveratrol in human coronary arterial endothelial cells via induction of autophagy: Implication for the treatment of Kawasaki disease. BMC Pharmacol. Toxicol. 2017. 18. 3. DOI: 10.1186/s40360-016-0109-2.
 13. Li H., Xia N., Hasselwander S., Daiber A. Resveratrol and Vascular Function. Int. J. Mol. Sci. 2019. 20. 2155. doi: 10.3390/ijms20092155.
 14. Hsu Y.A., Chen C.S., Wang Y.C., Lin E.S., Chang C.Y., Chen J.J., et al. Anti-Inflammatory Effects of Resveratrol on Human Retinal Pigment Cells and a Myopia Animal Model. Curr. Issues Mol. Biol. 2021 Jul 16. 43(2). 716-727. doi: 10.3390/cimb43020052. PMID: 34287272; PMCID: PMC8929083.
 15. Sankaridurg P., Tahhan N., Kandel H., Naduvilath T., Zou H., Frick K.D., et al. IMI Impact of Myopia. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2021 Apr 28. 62(5). 2.
 16. Lee S.S., Mackey D.A. Prevalence and Risk Factors of Myopia in Young Adults: Review of Findings From the Raine Study. Front Public Health. 2022 Apr 27. 10. 861044.
 17. Wu P.C.C., Chen C.Y.C.T., Lin K.K., et al. Myopia Prevention and Outdoor Light Intensity in a School-Based Cluster Randomi–zed Trial. Ophthalmology. 2018. 125. 1239-50.
 18. Jin J.X., Hua W.J., Jiang X., et al. Effect of Outdoor Activity on Myopia Onset and Progression in School-Aged Children in Nor–theast China: The Sujiatun Eye Care Study. BMC Ophthalmol. 2015. 15. 73-84.
 19. Kohmarn T., Srisurattanamethakul N., Watcharapalakorn A., Poyomtip T., Poolsanam C. Outbreak of COVID-19-Rela–ted Myopia Progression in Adults: A Preliminary Study. Clin. Optom. (Auckl). 2022 Aug 4. 14. 125-131.
 20. Lee S.S., Lingham G., Sanfilippo P.G., Hammond C.J., Saw S.M., Guggenheim J.A., Yazar S., Mackey D.A. Incidence and Progression of Myopia in Early Adulthood. JAMA Ophthalmol. 2022 Feb 1. 140(2). 162-169.
 21. Rosner M., Laor A., Belkin M. Myopia and Stature: Findings in a Population of 106,926 Males. Eur. J. Ophthalmol. 1995. 5. 1-6.
 22. Wahyudi D., Reiki W., Hardhono. Suhartono The Effect of Vitamin-D and Sunlight to Progressive Myopia in Students with Glas–ses Correction. Pak. J. Med. Health Sci. 2020. 14. 1588-1591.
 23. Chan H.N., Zhang X.J., Ling X.T., Bui C.H., Wang Y.M., Ip P., et al. Vitamin D and Ocular Diseases: A Systematic Review. Int. J. Mol. Sci. 2022 Apr 11. 23(8). 4226.
 24. Leung H.H., Galano J.M., Crauste C., Durand T., Lee J.C. Combination of lutein and zeaxanthin, and DHA regulated polyunsaturated fatty acid oxidation in H2O2-stressed retinal cells. Neurochem. Res. 2020. 45. 1007-1019.
 25. Guzun O.V., Khramenko N.I. Effektivnost’ lazernoj stimu–lyacii i nutrientnoj terapii v lechenii astenopii studentov [Efficacy of laser stimulation of the retina with subsequent nutrient supplementation for treatment of asthenopia in students]. J. Оphthalmol. Ukraine. 2018. 1. 19-25.
 26. Guzun O.V., Khramenko N.I., Dukhaer Shakir, Bushueva N.M. Lazernaya stimulyacziya pri nutrientnoj podderzhke v leche–nii akkomodativnoj astenopii u studentov s vegetativnoj disfunkcziej [Laser stimulation with nutritional support in the treatment of accommodative asthenopia in students with autonomic dysfunction]. Ophthalmology. Eastern Europe. 2020. 10(3). 284-293.
 27. Ye J., Lin J., Shen M., Chen W., Zhang R., Lu F., Shao Y. Reduced Radial Peripapillary Capillary in Pathological Myopia Is Correlated With Visual Acuity. Front Neurosci. 2022 Apr 8. 16. 818530. DOI: 10.1186/s40360-016-0109-2.
 28. Vongphanit J., Mitchell P., Wang J.J. Prevalence and progression of myopic retinopathy in an older population. Ophthalmology. 2002. 109. 704-711. DOI: 10.1016/s0161-6420(01)01024-7.

Повернутися до номеру