Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 10, №3, 2022

Повернутися до номеру

Динаміка показників офтальмотонусу, рогівкового гістерезису та фактора резистентності рогівки на очах з міопією та міопічним астигматизмом при рефракційній хірургії методами FEMTO-LASІK та RеLЕх SMILE в ранньому післяопераційному періоді

Автори: Завгородня Н.Г., Дорошенко Ю.Ю.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Клініка сучасної офтальмології «Візус», м. Запоріжжя, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Розвиток лазерних технологій та удосконалення операційних технік привели до того, що на сьогодні рефракційна хірургія стала пріоритетним вибором для корекції міопії та міопічного астигматизму у пацієнтів старше від 18 років. Головним напрямком у розробці нових лазерних методик є використання безпечних видів корекції, які б давали прогнозований результат та забезпечували швидкий і безболісний реабілітаційний період. Проаналізовано результати оперативного лікування 40 пацієнтів (80 очей) з міопією слабкого та середнього ступеня та міопічним астигматизмом, яким була виконана корекція зору методами RеLЕх SMILE та FEMTO-LASІK у клініці сучасної офтальмології «Візус» (м. Запоріжжя), що є клінічною базою кафедри офтальмології Запорізького державного медичного університету. Серед пацієнтів було 16 чоловіків (40 %) та 24 жінки (60 %) віком від 19 до 38 років (середній вік 27,28 ± 1,08 року). Усім пацієнтам проводилась стандартна офтальмологічна та рефракційна діагностика, яка включала оцінку біомеханічних властивостей рогівки і вимірювання внутрішньоочного тиску (ВОТ), проведене з урахуванням індивідуальних властивостей тканин рогівки на Ocular Response Analyzer виробництва Reichert, США. Фемтосекундні втручання виконувалися на лазері Visumax (Carl Zeiss Mediatec, Німеччина). Ексимерлазерна частина корекції за методом FEMTO-LASІK виконувалася на лазері Allegretto Wave Light EX 500 (Alcon, США). Досягнення рефракційного результату оцінювалось на 1-й день, через 10 днів та через 1 місяць після операції. Усі досліджувані очі мали кориговану гостроту зору 1,0, що відповідала показникам рефрактометрії. У результаті проведеного хірургічного лікування на всіх прооперованих очах досягнуто значне підвищення гостроти зору без корекції. Цікаві дані отримані при вивченні змін офтальмотонусу. Відомо, що показники ВОТ деякою мірою залежать від пружно-еластичних властивостей рогівки та її товщини. Тому основною причиною неточностей при вимірюванні ВОТ після перенесених кераторефракційних втручань є значні зміни топографії рогівки, її товщини та міцнісних властивостей, особливо це стосується тонометрії за Гольдманом, результати якої залежать також і від кривизни рогівки, яка суттєво змінюється після рефракційної хірургії. Вважається, що при апланаційній тонометрії за Гольдманом послаблення рефракції на кожні 3 Д приводить до зниження внутрішньоочного тиску на 1 мм рт.ст., тоді як показники пневмотономерії суттєво не змінюються. У нашому дослідженні показники ВОТ, що визначалися методом пневмотонометрії, теж знижувалися, причому вже наступного дня після операції, з поступовим відновленням на 10-й день та подальшим зниженням через місяць після рефракційної корекції.

The development of laser technologies and an improvement of surgical techniques have led to the fact that today refractive surgery has become a priority choice for the correction of myopia and myopic astigmatism in patients older than 18 years. The main direction in the development of new laser techniques is the use of safe types of correction that would give a predictable result and ensure a quick and painless rehabilitation period. We have analyzed the results of surgical treatment of 40 patients (80 eyes) with mild and moderate myopia and myopic astigmatism who underwent vision correction using the ReLEx SMILE and FEMTO-LASIK methods in the clinic of modern ophthalmology “Visus” (Zaporizhzhia), which is the clinical base of the Department of Ophthalmology of Zaporizhzhia State Medical University. Among patients, there were 16 men (40 %) and 24 women (60 %) aged 19 to 38 years (average of 27.28 ± 1.08 years). All of them underwent standard ophthalmological and refractive diagnosis, which included assessment of the biomechanical properties of the cornea and measurement of intraocular pressure (IOP) carried out taking into account the individual properties of corneal tissues on the Ocular Response Analyzer (Reichert, USA). Femtosecond interventions were performed on the VisuMax laser (Carl Zeiss Me­ditec, Germany). The excimer laser part of the FEMTO-LASIK correction was performed on an Allegretto WaveLight EX500 laser (Alcon, USA). Refractive outcome was assessed on the first day, 10 days, and 1 month after surgery. All studied eyes had a corrected visual acuity of 1.0, which corresponded to refractometry indicators. As a result of the surgical treatment, a significant increase in visual acuity was achieved in all operated eyes without correction. Interesting data were obtained when studying changes in ophthalmotonus. It is known that IOP to some extent depend on the elastic properties of the cornea and its thickness. Therefore, the main cause of inaccuracies in measuring IOP after keratorefractive interventions are significant changes in the topography of the cornea, its thickness and strength properties. This is especially true for Goldmann tonometry whose results also depend on the corneal curvature, which changes significantly after refractive surgery. It is believed that during Goldmann applanation tonometry, a weake­ning of refraction for every 3 D leads to a decrease in intraocular pressure by 1 mmHg, while pneumotonometry indicators do not change significantly. In our study, the IOP indicators determined using pneumotonometry also reduced, already the day after surgery, with a gradual recovery on the tenth day and a subsequent decrease a month after refractive correction.


Ключові слова

міопія; міопічний астигматизм; офтальмотонус; рогівковий гістерезис; фактор резистентності рогівки; рефракційна хірургія; FEMTO-LASIK; ReLEx SMILE

myopia; myopic astigmatism; ophthalmotonus; corneal hysteresis; corneal resistance factor; refractive surgery; FEMTO-LASIK, ReLEx SMILE


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. El-Mayah E., Anis M., Salem M., Pinero D., Hosny M. Comparison Between Q-Adjusted LASIK and SmallIncision Lenticule Extraction for Correction of Myopia and Myopic Astigmatism. Eye Contact Lens. 2018 Nov. 44 Suppl 2. S426-S432. DOI: 10.1097/ICL.0000000000000532.
 2. Hashemi H., Miraftab M., Ghaffari R., Asgari S. Femtosecond-Assisted LASIK Versus PRK: Comparison of 6-Month Visual Acuity and Quality Outcome for High Myopia. Eye Contact Lens. 2016. DOI: 10.1097/ICL.0000000000000216.
 3. Agca A., Ozgurhan E.B., Demirok A., Bozkurt E., Celik U., Ozkaya A., Cankaya I., Yilmaz O.F. Comparison of corneal hysteresis and corneal resistance factor after small incision lenticule extraction and femtosecond laser-assisted LASIK: a prospective fellow eye study. Cont. Lens Anterior Eye. 2014. 37. (2). 77-80. DOI: 10.1016/j.clae.2013.05.003.
 4. Cartwright N.E., Tyrer J.R., Jaycock P.D., Marshall J. Effects of variation in depth and side cut angulations in LASIK and thin-flap LASIK using a femtosecond laser: a biomechanical study. J. Refract. Surg. 2012. 28. (6). 419-425. DOI: 10.3928/1081597X-20120518-07.
 5. Sekundo W., Kunert K.S., Blum M. Small incision corneal refractive surgery using the small incision lenticule extraction (SMILE) procedure for the correction of myopia and myopic astigmatism: results of a 6 month prospective study. Br. J. Ophthalmol. 2011. 95. (3). 355-359.
 6. Zhou X.T., Dong Z.X., Yao P.J., Zu Y., Xu H.P. The clinical study of femtosecond lenticule extraction for myopia. Chinese Journal оf Ophthalmology. 2011. 47(7). P. 584-588.
 7. Doughty M.J., Zaman M.L. Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review and meta-analysis approach. Survеу Ophthalmology. 2000 Mar-Apr. 44(5). 367-408. DOI: 10.1016/s0039-6257(00)00110-7.
 8. Шаргородська І.В. Порівняльний аналіз вимірювання біомеханічних показників рогівки при застосуванні різних методів. Архів офтальмології України. 2016. № 4 (1). С. 61-66.
 9. Di Wu, Yan Wang, Lin Zhang, Shengsheng Wei, Xin Tang. Corneal biomechanical effects: small-incision lenticule extraction versus femtosecond laser-assisted laser in situ keratomileusis. J. Cataract. Refract. Surg. 2014 Jun. 40(6). 954-62. DOI: 10.1016/j.jcrs.2013.07.056.
 10. Pedersen I.B., Bak-Nielsen S., Vestergaard A.H., Ivarsen A., Hjortdal J. Corneal biomechanical properties after LASIK, ReLEx flex, and ReLEx smile by Scheimpflug-based dynamic tonometry. Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2014 Aug. 252(8). 1329-35. DOI: 10.1007/s00417-014-2667-6.
 11. Hua Li, Yan Wang, Rui Dou, Pinghui Wei, Jiamei Zhang, Wei Zhao, Liuyang Li. Intraocular Pressure Changes and Relationship With Corneal Biomechanics After SMILE and FS-LASIK. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2016 Aug 1. 57(10). 4180-6. DOI: 10.1167/iovs.16-19615.
 12. Chen M.C., Lee N., Bourla N., Hamilton D.R. Corneal biomechanical measurements before and after laser in situ keratomi–leusis. J. Cataract. Refract. Surg. 2008 Nov. 34(11). 1886-91. DOI: 10.1016/j.jcrs.2008.06.035.
 13. Lin Zhang, Yan Wang, Xiaoyan Yang. Ablation depth and its effects on corneal biomechanical changes in laser in situ keratomileusis and epipolis laser in situ keratomileusis. Int. Ophthalmol. 2014 Apr. 34(2). 157-64. DOI: 10.1007/s10792-013-9798-3. Epub 2013 Jun 9.
 14. Uthoff D., Hebestedt K., Duncker G.I.W., Spörl E. Influence of corneal biomechanical properties on myopic regression after laser in situ keratomileusis. Controlled Clinical Trial Ophthalmologe. 2013 Jan. 110(1). 41-7. DOI: 10.1007/s00347-012-2633-9.
 15. Ihab Mohamed Osman, Hany Ahmed Helaly, Moones Abdalla, Mohsen Abou Shousha. Corneal biomechanical changes in eyes with small incision lenticule extraction and laser assisted in situ keratomileusis. BMC Ophthalmol. 2016 Jul 26. 16. 123. DOI: 10.1186/s12886-016-0304-3.
 16. Fang Fan, Congyi Li, Yuehua Li, Xuanchu Duan, Dongning Pan. Intraocular pressure instrument reading comparisons after LASIK. Optom. Vis. Sci. 2011 Jul. 88(7). 850-4. DOI: 10.1097/OPX. 0b013e31821909df.

Повернутися до номеру