Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №6, 2023

Повернутися до номеру

Роль лептинорезистентності в розвитку неоплазій щитоподібної залози

Автори: Мірошниченко О.С.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Лептин чинить вплив на енергетичний обмін, оскільки здатний інформувати центральну нервову систему про запаси жирової тканини, а також є важливим нейроендокринним регулятором. Тому підвищення рівня лептину викликає стимуляцію секреції тиреотропін-рилізинг-гормону, що призводить до зростання тиреотропного гормону при нормальних або дещо підвищених рівнях тироксину (Т4) і трийодтироніну (Т3). Дисбаланс лептину призводить до лептинорезистентності, яка розвивається внаслідок порушення чутливості рецепторів гіпоталамуса до лептину, проникнення його через гематоенцефалічний бар’єр, пошкодження чи дисфункції цих рецепторів, дисфункції транспортних білків, супроводжується підвищенням рівня медіаторів запалення, що впливають на лептинові рецептори і, у свою чергу, пошкоджують їх. Мета дослідження: встановлення взаємозв’язку гіперлептинемії та лептинорезистентності в осіб з різною масою тіла з розвитком вузлових утворень щитоподібної залози. Матеріали та методи. Обстежено 123 пацієнти, які з метою визначення рівнів лептину, інсуліну, ступеня інсулінорезистентності (ІР) залежно від значення індексу маси тіла (ІМТ) були розподілені на чотири групи: перша — особи з надлишком маси тіла (n = 22); друга — особи з ожирінням I ступеня (n = 28); третя — пацієнти з ожирінням II ступеня (n = 32); четверта — хворі з ожирінням III ступеня (n = 21). Контрольну групу становили особи з нормальною масою тіла (n = 20). Результати. Встановлено, що в усіх обстежених хворих відзначається гіперлептинемія — рівень цього показника становив 34,5 нг/мл, а також гіперінсулінемія та ІР (індекс НОМА-IR 8,3 ум.од.). У пацієнтів з неоплазіями щитоподібної залози концентрація лептину в сироватці крові була значуще вищою (у 1,3 раза) порівняно з особами з нормальною масою тіла (p < 0,05; p < 0,001). У процесі дослідження доведено, що рівень лептинемії прямо пов’язаний з ІМТ (r = 0,66; p < 0,001), окружністю талії (r = 0,54; p < 0,001) і окружністю стегон (r = 0,51; p < 0,001). Висновки. У пацієнтів з лептинорезистентністю й інсулінорезистентністю на тлі ожиріння різного ступеня спостерігається наявність новоутворень щитоподібної залози у 28 % випадків. Лептинорезистентність нарівні з інсулінорезистентністю може розглядатися як незалежний фактор ризику неоплазій. Особи з абдомінальним ожирінням потребують обов’язкового визначення структурно-функціонального стану щитоподібної залози з метою раннього виявлення вузлових новоутворень.

Background. Leptin influences energy metabolism, as it is able to inform the central nervous system about adipose tissue reserves, and is also an important neuroendocrine regulator. Therefore, an increase in leptin stimulates thyrotropin-releasing hormone secretion, which leads to an increase of thyroid-stimula­ting hormone with normal or slightly elevated levels of thyroxine and triiodothyronine. Leptin imbalance leads to leptin resistance, which develops as a result of impaired sensitivity of hypothalamic receptors to leptin, its penetration through the blood-brain barrier, damage or dysfunction of these receptors, dysfunction of transport proteins accompanied by an increased content of inflammatory mediators that affect leptin receptors and, in turn, damage them. The purpose of the study was to reveal the relationship between hyperleptinemia and leptin resistance in people with different body weight and thyroid nodules. Materials and methods. One hundred and twenty-three patients were examined, who were divided into four groups depen­ding on the body mass index to determine the le­vels of leptin, insulin, and degree of insulin resistance: group 1 — excess body weight (n = 22); group 2 — class 1 obesity (n = 28); group 3 — class 2 obesity (n = 32); group 4 — class 3 obesity (n = 21). The control group consisted of persons with normal body weight (n = 20). Results. It was found that all examined patients had hyperleptinemia (34.5 ng/ml) simultaneously with hyperinsulinemia and insulin resistance (HOMA-IR was 8.3 units). Patients with thyroid neoplasia compared to individuals with normal body weight had significantly higher (by 1.3 times) serum leptin concentrations (p < 0.05; p < 0.001). The research proved that the level of leptine­mia is directly related to the body mass index, waist circumference (r = 0.54; p < 0.001) and hip circumference (r = 0.51; p < 0.001). Conclusions. Among patients with leptin resistance and insulin resistance against the background of obesity of various classes, thyroid neoplasms occur in 28 % of cases. Leptin resistance along with insulin resistance can be considered as independent risk factor for neoplasia. People with abdominal obesity need a mandatory exami­nation of the structural and functional state of the thyroid gland for early detection of nodular neoplasms.


Ключові слова

лептин; лептинорезистентність; інсулінорезистентність; неоплазії; щитоподібна залоза

leptin; leptin resistance; insulin resistance; neoplasia; thyroid gland


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Zhang  Y., Chua S. Jr. Leptin Function and Regulation. Compr. Physiol. 2017 Dec 12. 8(1). 351-369. doi: 10.1002/cphy.c160041. PMID: 29357132.
 2. Münzberg H., Morrison C.D. Structure, production and signaling of leptin. Metabolism. 2015 Jan. 64(1). 13-23. doi: 10.1016/j.metabol.2014.09.010. Epub 2014 Sep 28. PMID: 25305050; PMCID: PMC4267896.
 3. Zhang F., Chen Y., Heiman M., Dimarchi R. Leptin: structure, function and biology. Vitam. Horm. 2005. 71. 345-72. doi: 10.1016/S0083-6729(05)71012-8. PMID: 16112274. 
 4. Feldt-Rasmussen U. Thyroid and leptin. Thyroid. 2007 May. 17(5). 413-9. doi: 10.1089/thy.2007.0032. PMID: 17542671.
 5. Martelli D., Brooks V.L. Leptin Increases: Physiological Roles in the Control of Sympathetic Nerve Activity, Energy Balance, and the Hypothalamic-Pituitary-Thyroid Axis. Int. J. Mol. Sci. 2023 Jan 31. 24(3). 2684. doi: 10.3390/ijms24032684. PMID: 36769012; PMCID: PMC9917048.
 6. Liu J., Yang X., Yu S., Zheng R. The Leptin Resistance. Adv. Exp. Med. Biol. 2018. 1090. 145-163. doi: 10.1007/978-981-13-1286-1_8. PMID: 30390289.
 7. Seth M., Biswas R., Ganguly S., Chakrabarti N., Chaudhuri A.G. Leptin and obesity. Physiol. Int. 2020 Dec 22. 107(4). 455-468. doi: 10.1556/2060.2020.00038. PMID: 33355539.
 8. Zhou X., Zhang J., Lv W., Zhao C., Xia Y., Wu Y., Zhang Q. The pleiotropic roles of adipocyte secretome in remodeling breast cancer. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2022 Jun 14. 41(1). 203. doi: 10.1186/s13046-022-02408-z. PMID: 35701840; PMCID: PMC9199207.
 9. Sotak Š. Adipocytokines and thyreopathies. Vnitr. Lek. 2020 Spring. 66(2). 47-52. English. PMID: 32942887.
 10. Demetriou E., Fokou M., Frangos S., Papageorgis P., Econo–mides P.A., Economides A. Thyroid Nodules and Obesity. Life (Basel). 2023 May 31. 13(6). 1292. doi: 10.3390/life13061292. PMID: 37374075; PMCID: PMC10305406.
 11. Orlenko V., Tronko M., Yelizarova O. Insulin and leptin levels in type 1 and type 2 diabetes patients with diabetes-associated osteoarthritis. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2019. 15(2). 80-87. https://doi.org/10.22141/2224-0721.15.2.2019.166096.
 12. Grover A., Quaye E., Brychta R.J., Christensen J., Start–zell M.S., Meehan C.A. et al. Leptin Decreases Energy Expenditure Despite Increased Thyroid Hormone in Patients With Lipodystrophy. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2021 Sep 27. 106(10). e4163-e4178. doi: 10.1210/clinem/dgab269. PMID: 33890058; PMCID: PMC8475236.

Повернутися до номеру