Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 11, №3, 2023

Повернутися до номеру

Особливості прогресування вікової макулярної дегенерації у пацієнтів української популяції: два роки спостереження

Автори: Могілевський С.Ю., Завгородня Т.С.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Вікова макулярна дегенерація (ВМД) часто призводить до зниження гостроти зору, втрати працездатності та зниження якості життя серед пацієнтів зрілого та похилого віку, кількість яких збільшується у зв’язку з демографічними процесами, зниженням народжуваності та збільшенням частки людей літнього віку. Мета: дослідити особливості прогресування вікової макулярної дегенерації у пацієнтів української популяції протягом двох років спостереження. Матеріали та методи. До дослідження включено 152 пацієнти (302 ока), у яких згідно з рекомендаціями AREDS встановлена 1-ша (60 очей), 2-га (54 ока), 3-тя (68 очей) і 4-та (120 очей) категорії ВМД. На початку дослідження, через 1 та 2 роки фіксували вік, стать, статус куріння, наявність змін пігментного епітелію сітківки, субретинальної неоваскулярної мембрани (СНМ) та географічної атрофії пігментного епітелію сітківки, друз різного калібру (маленьких, середніх та великих). Для статистичних досліджень використано програмні пакети MedStat і MedCalc v.15.1 (MedCalc Software bvba). Результати. Встановлено пізній вік розвитку ВМД (82,9 % пацієнтів були віком 60–85 років). Пацієнти з 4-ю категорією ВМД були старшими за тих, хто мав 1-шу категорію, на 9 років (p < 0,001). Відношення жінки/чоловіки становило 3 : 2, що не залежало від віку та стадії ВМД. Одна третина пацієнтів курили, серед курців переважали чоловіки (79,2 %). Статус куріння обумовлював тяжчий перебіг ВМД. Прогресування ВМД визначало збільшення частоти змін пігментного епітелію сітківки, СНМ і географічної атрофії, частота яких щороку зростала (на 5,7–21,2 %). Зниження гостроти зору також відповідало стадії ВМД і мало тенденцію до погіршення протягом спостереження. Кількість малих друз при прогресуванні ВМД та протягом спостереження знижувалася, тоді як кількість великих друз зростала. Висновки. Встановлено особливості стану ока з ВМД, конкретизовано вплив віку, статі, статусу куріння; показано повільне погіршення гостроти зору та зростання частоти офтальмологічних проявів.

Background. Age-related macular degeneration (AMD) often leads to a decrease in visual acuity, loss of earning capacity and a reduction in the quality of life among elderly and aging patients whose number is increasing due to demographic processes, a decrease in the birth rate and an increase in the proportion of the elderly. Aim: to study the features of age-related macular degeneration progression in patients from Ukrainian population during two years of supervision. Materials and methods. The study included 152 patients (302 eyes) diagnosed with AMD stages 1 (60 eyes), 2 (54 eyes), 3 (68 eyes) and 4 (120 eyes) according to the AREDS recommendations. At the beginning of the study, after 1 and 2 years, the age, sex, smoking status, presence of changes in retinal pigment, subretinal neovascular membrane (SNM) and geographic atrophy of the retinal pigment epithelium, drusen of various calibers (small, medium and large) were recorded. MedStat and MedCalc v.15.1 software packages (MedCalc Software bvba) were used for statistical research. Results. A late age of AMD development (82.9 % of patients were 60–85 years old) was detected. Patients with AMD stage 4 were nine years older than those with stage 1 (p < 0.001). The ratio of women to men was 3 : 2, which did not depend on age and AMD stage. One third of the patients smoked, and most of them were men (79.2 %). Smoking status caused a more severe course of AMD. The AMD progression was determined by an increase in the frequency of changes in the retinal pigment epithelium, SNM and geographic atrophy whose frequency increased every year (by 5.7–21.2 %). A decreased visual acuity also corresponded to AMD stage and tended to worsen during follow-up. The number of small drusen decreased with the AMD progression and during observation, while the number of large drusen increased. Conclusions. The features of the eye affected by AMD have been determined, with the impact of age, sex, and smoking status being specified; a slow deterioration of visual acuity and an increase in the frequency of ophthalmic manifestations are shown.


Ключові слова

AREDS; вік; стать; куріння; зміни пігментного епітелію сітківки; субретинальна неоваскулярна мембрана; географічна атрофія пігментного епітелію

AREDS; age; gender; smoking; retinal pigmentary changes; subretinal neovascular membrane; geographic atrophy of the retinal pigment epithelium


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Kaarniranta K., Tokarz P., Koskela A., Paterno J., Blasiak J. Autophagy regulates death of retinal pigment epithelium cells in age-related macular degeneration. Cell Biol. Toxicol. 2017. 33(2). 113-28.
 2. Flores R., Carneiro Â., Vieira M., Tenreiro S., Seabra M.C. Age-Related Macular Degeneration: Pathophysiology, Management, and Future Perspectives. Ophthalmologica. 2021. 244(6). 495-511. doi: 10.1159/000517520.
 3. Новицький І.Я., Томків У.М. Вікова макулярна дегенерація: сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування. Здоров’я України. 2021. № 6(499).
 4. Коновалова Н.В., Храменко Н.І., Серебріна Т.М., Рибалко О.В. Вплив метаболічної терапії на стан хворих та дегенерацію макули та заднього полюса. Практикуючий лікар. 2018. 7(2). 39-42.
 5. Kauppinen A., Paterno J.J., Blasiak J., Salminen A., Kaarniranta K. Inflammation and its role in age-related macular degene–ration. Cell Mol. Life Sci. 2016. 73(9). 1765-86.
 6. Пасєчнікова Н.В., Линник Л.А., Король А.Р., Іваницька О.В., Задорожний О.С. Новітні принципи діагностики та лікування вікової дегенерації макули. Новости медицины и фармации. Офтальмология. 2010. № 324. Доступно на: http://www.mif-ua.com/archive/article/12584.
 7. Завгородня Н.Г., Саржевська Л.Е., Поплавська І.О. Вікова макулярна дегенерація: сучасний погляд на проблему. Запоріжжя: Запоріжський держ. мед. ун-т, 2020. 71 с.
 8. Wong W.L., Su X., Li X., Cheung C.M.G., Klein R., Cheng C.-Y., Wong T.Y. Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: a systematic review and meta-analysis. Lancet Global Health. 2014. 2(2). 106-116.
 9. Guymer R.H., Campbell T.G. Age-related macular degene–ration. Lancet. 2023 Apr 29. 401(10386). 1459-1472. doi: 10.1016/S0140-6736(22)02609-5.
 10. Age-Related Eye Disease Study Research Group. The Age-Related Eye Disease Study (AREDS): design implications. AREDS report no. 1. Control Clin. Trials. 1999 Dec. 20(6). 573-600. doi: 10.1016/s0197-2456(99)00031-8.
 11. Гур’янов В.Г., Лях Ю.Є., Парій В.Д., Короткий О.В., Чалий О.В., Чалий К.О., Цехмістер Я.В. Посібник з біостатистики. Аналіз результатів медичних досліджень у пакеті EZR (R-statistics). Київ: Вістка, 2018. 208.
 12. Reibaldi M., Longo A., Pulvirenti A., Avitabile T., Russo A., Cillino S., et al. Geo-epidemiology of age-related macular degeneration: new clues into the pathogenesis. Am. J. Opthalmol. 2016. (161). 78-93.
 13. Stahl A. The Diagnosis and Treatment of Age-Related Macu–lar Degeneration. Dtsch Arztebl Int. 2020 Jul 20. 117(29-30). 513-520. doi: 10.3238/arztebl.2020.0513.
 14. Al-Zamil W.M., Yassin S.A. Recent developments in age-related macular degeneration: a review. Clin. Interv. Aging. 2017 Aug 22. 12. 1313-1330. doi: 10.2147/CIA.S143508.
 15. Sparrow J.R., Hicks D., Hamel C.P. The retinal pigment epi–thelium in health and disease. Curr. Mol. Med. 2010. (10). 802-823.
 16. Безкоровайна І.М. Фактори ризику виникнення вікової макулярної дегенерації. Таврійський медико-біологічний вісник. 2013. 16. 3(2). 29-31.
 17. Lin X., Lou L., Miao Q., Wang Y., Jin K., Shan P, Xu Y. The pattern and gender disparity in global burden of age-related macular degeneration. Eur. J. Ophthalmol. 2021 May. 31(3). 1161-1170.
 18. Delcourt C., Delyfer M., Rougier M., Amouyel P., Colin J., Le Goff M., et al. Associations of complement factor H and smo–king with early age-related macular degeneration: the ALIENOR study. Investigative Ophthalmology and Visual Science. 2011. 52(8). 5955-62.
 19. Ambati J., Benjamin J. Mechanisms of age-related macular degeneration. Fowler Neuron. 2012. 75(1). 26-39.

Повернутися до номеру