Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Emergency medicine" 3 (66) 2015

Инфекционный эндокардит: диагноз и дифференциальная диагностика
Authors: Никонов В.В., Нудьга А.Н., Киношенко Е.И., Ковалева Е.А. — Харьковская медицинская академия последипломного образования; Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи; Городской центр лечения инфекционных эндокардитов, г. Харьков
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Діагностика причин лихоманок невідомого генезу
Authors: Шлапак І.П., Бондар М.В., Харченко Л.А., Цвик І.М., Борисенко С.В., Іванчинов І.Г., Мовлик С.О., Ратушна Т.П., Фогель Л.П., Якуб А.О. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії; Український медичний центр інтенсивної терапії сепсису, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Регіонарне знеболювання пологів
Authors: Мехедко В.В. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Інтраопераційна динаміка циркуляторних показників при різних методах загальної анестезії під час операцій у положенні на животі
Authors: Рудь О.А. — ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Особенности острых отравлений пестицидами в условиях города
Authors: Курдиль Н.В. — Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины, отделение интенсивной терапии при острых отравлениях, г. Киев; Зозуля И.С., Иващенко О.В. — Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, кафедра медицины неотложных состояний, г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Післяопераційне знеболювання при виконанні резекційних оперативних втручань на підшлунковій залозі
Authors: Копчак В.М., Копчак К.В., Хомяк І.В., Дувалко О.В., Перерва Л.О., Давиденко Н.Г., Романів Я.В., Ткачук О.С. — ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМНУ, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Досвід застосування центрального венозного катетера Бровіак у дитячій онкологічній практиці
Authors: Кобись В.Л., Клюсов О.М., Завертиленко С.П. — Київський міський клінічний онкологічний центр МОЗ України
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Порівняльна характеристика двох методів вакуум-екстракції та їх вплив на найближчі наслідки вагінальних оперативних пологів для дитини
Authors: Кукуруза І.Л. — Департамент охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації; Могілевкіна І.О. — Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Вибір дози гіпербаричного бупівакаїну (Лонгокаїн® Хеві) для запобігання артеріальній гіпотензії при спінальній анестезії у вагітних із підвищеною масою тіла
Authors: Ткаченко Р.О. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Гріжимальський Є.В. — Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини; Петриченко В.В. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ; Рибін М.С. — Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Тактика лечения острых инфекционно-воспалительных послеоперационных осложнений, вызванных Trichomonas vaginalis
Authors: Карпенко В.Г., Пасиешвили Н.М. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Морфологічне обґрунтування раннього ентерального харчування в дітей у післяопераційному періоді
Authors: Дмитрієв Д.В., Конопліцький В.С., Касперович Т.А. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Клинико-эпидемиологические особенности сочетанной краниоторакальной травмы
Authors: Полторацкий В.Г. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Стрессиндуцированная гипергликемия: возможные пути коррекции
Authors: Никонов В.В., Курсов с.В., Нудьга А.Н. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Нарушения глотания при инсультах 1. Особенности клинических проявлений
Authors: Сорокин Ю.Н. - Ростовский государственный медицинский университет, Россия
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Нарушения глотания при инсультах 2. Методы исследования глотательной функции
Authors: Сорокин Ю.Н. - Ростовский государственный медицинский университет, Россия
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Нарушения глотания при инсультах 3. Особенности ведения пациента с дисфагией
Authors: Сорокин Ю.Н. - Ростовский государственный медицинский университет, Россия
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Логістичний підхід до управління матеріальними резервами служби медицини катастроф при наданні екстреної медичної допомоги
Authors: Кочін І.В., Гайволя О.О., Хандога Е.В., Акулова О.М, Трошин Д.О., Шило І.Ф. - Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Влияние объема преинфузии на состояние гемодинамики при проведении спинномозговой анестезии для обезболивания операции кесарева сечения
Authors: Падалко А.А. - Киевский областной центр охраны здоровья матери и ребенка; Жежер А.А. - Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Обґрунтування доступу для однопортової лапароскопічної апендектомії
Authors: Паламарчук В.І., Шуляренко В.А., Ігнатов І.М., Шуляренко О.В., Жирош В.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Вплив високої грудної епідуральної блокади на гемодинаміку при операціях аортокоронарного шунтування зі штучним кровообігом
Authors: Собокарь В.О., Гриценко С.М. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра анестезіології і інтенсивної терапії
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Двохетапна та двокомпонентна блокада плечового сплетіння в травматологічних хворих
Authors: Гомон М.Л. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Tactics of treatment of acute infectious inflammatory postoperative complications caused by Trichomonas vaginalis
Authors: V. G. Karpenko, N. M. Pasiyeshvili - Kharkiv Medical Academy of Post-graduate Education
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Logistical approach to management of material reserves of disaster medicine service in the provision of emergency medicalcare
Authors: I.V. Kochin, A.A. Gajvolya, E.V. Khandoga, O.M. Akulova, D.O. Troshin, I.F. Shilо - State Institution «Zaporizhzhya Medical Academy of Postgraduate Education оf Ministry of Public Health of Ukraine», department of civil defense and disaster medicine
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
The regional analgesia of the labor
Authors: V.V. Mekhedko - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L.Shupyk.
Categories: Medicine of emergency
Intraoperative Dynamics of Circulatory Indices under Different Methods of General Anesthesia during Surgery in the Prone Position
Authors: Rud O.A. - SSI «Scientific Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» of SAA, Kyiv, Ukraine
Sections: Clinical researches