Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів"
8 (63) 2014

Місце α2-агоністів у комплексі схеми знеболювання
Автори: Павлов О.О., Подрез Е.В. - Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра анестезіології, інтенсивної терапії, трансфузіології та гематології
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Етіопатогенез нирково-клітинного раку
Автори: Вінник Ю.О., Зеленський Р.О. — Харківський обласний клінчний онкологічний центр
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні методики лікування нирково-клітинного раку
Автори: Вінник Ю.О., Зеленський Р.О. — Харківський обласний клінічний онкологічний центр
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Онкологія
Розділи: Довідник фахівця
Профілактика постуральних змін гемодинаміки під час черезшкірної нефролітотрипсії при різних схемах загальної анестезії
Автори: Рудь О.А., Науменко О.В. — ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Нутритивна підтримка в періопераційному періоді у дітей
Автори: Дмитрієв Д.В., Касперович Т.А. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Фармакоекономічна оцінка використання кардіологічного препарату Тіотриазолін®
Автори: Макаренко О.В. — Дніпропетровська державна медична академія, кафедра соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я, курс «Фармакоекономіка»
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клинические результаты применения инъекционного имплантата гиалуроновой кислоты и сукцината натрия в комбустиологии
Автори: Коркунда С.В., Григорьева Т.Г., Олейник Г.А. — Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра комбустиологии, реконструктивной и пластической хирургии
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Диагностика и коррекция мультиорганных нарушений у критических пациентов с геморрагическим инсультом
Автори: Сериков К.В., Голдовский Б.М., Поталов С.А. — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»; Светлицкий А.А. — Запорожский государственный медицинский университет; Левкин О.А., Сидь Е.В. — ГУ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины»
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Динамика ультраструктурных изменений миосимпластов скелетных мышц больных с критической ишемией нижних конечностей после реваскуляризации
Автори: Карпович Д.И., Невзоров В.П., Невзорова О.Ф. — ГУ «Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Медицина невідкладних станів, Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Рівень глікемії як показник адекватності анестезії при аденотомії в дітей
Автори: Пушкар М.Б., Георгіянц М.А. — Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Etiopathogenesis of renal cell cancer
Автори: Vinnik J.O., Zelenskiy R. - Kharkiv Regional Cancer Center klinchnyy
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Clinical results of the use of injectable implant of hyaluronic acid and sodium succinate in Combustiology
Автори: Korkunda S.V. - PhD, Associate Professor, Grigorieva T.G. - MD, Professor, Oleinik G.A. - MD, Professor, Department of Combustiology, Reconstructive and Plastic Surgery KhMAPE
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Modern Methods of Treatment of Renal Cell Carcinoma
Автори: Vinnyck Yu.O., Zelenskyi R.O. - Kharkiv Regional Clinical Cancer Center, Kharkiv, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Prevention of Postural Hemodynamic Changes During Percutaneous Nephrolithotripsy under Different Schemes of General Anesthesia
Автори: Rud O.A., Naumenko O.V. - State Scientific Institution «Scientific and Practical Centre of Preventive and Clinical Medicine» of State Affairs Department, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Diagnostics and correction of multiorgan disorders for critical patients with a hemorrhagic stroke
Автори: K. Serikov, B. Goldovsky, S. Potalov, O. Levkin, E. Sid - State Institute “Zaporizhzhia Medical Academy of Postgraduate Education of Ministry of Health of Ukraine”; A. Svetlicskiy - Zaporizhzhya state medical university (Ukraine)
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця